รู้ไว้อย่างยั่งยืน “T MARK” ตราสัญลักษณ์ ประทับบนฉลากสินค้า การันตีความปลอดภัยด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

 • 20
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น  ซึ่งเชื่อมโยงไปกับสินค้าบนท้องตลาดหรือสถานที่ประกอบการให้บริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T Mark” ที่การันตีความปลอดภัยด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก

โดยตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T Mark” จะช่วยให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคสามารถไว้วางใจ (Trust Worthiness) ในตัวสินค้าและบริการของไทยที่ผ่านการรับรองว่าจะส่งมอบคุณภาพอันยอดเยี่ยมระดับมาตรฐานโลก ตลอดไปจนถึงการดำเนินงานที่มีมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly / Green Industry) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) นอกจากนี้ในแง่ของผู้ประกอบการ การได้รับ T Mark ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการของตนเข้าสู่ตลาดโลก พร้อมทั้งยังช่วยยกระดับและส่งเสริมศักยภาพประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล

ทั้งนี้สินค้าและบริการที่สามารถขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark มีทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอื่นๆ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก) ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา) และ ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ซึ่งผู้ที่จะสมัครขอใช้ตรา T Mark ได้จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้

 1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออก 4 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL) Pre-Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC)
 2. ผ่านการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากลต่างประเทศ
 3. เป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ มีการผลิตหรือมีโรงงานที่ไทย หรือมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก
 4. ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 2 ขึ้นไป จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ ISO 14001
 5. ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐานทั่วไป จากกระทรวงแรงงาน
 6. มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 4 ข้อ (จาก 7 ข้อ)
 7. มีมูลค่าการขายในประเทศย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ยต่อปี ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หรือ มีมูลค่าการส่งออก 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ยต่อปี ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

โดยการขอใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark จะเปิดรับสมัครปีละ 2 รอบ (ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563 และ มี.ค. 2563 – มิ.ย. 2563) เมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark เรียบร้อยแล้วสามารถนำไปติดไว้บนฉลากสินค้าและเผยแพร่เชิงประชาสัมพันธ์ได้ 3 ปี จากนั้นผู้ประกอบการจะต้องมาต่ออายุสมาชิก T Mark เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เอาไว้ หากผู้ใช้กระทำผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทางกรมสามารถถอดถอนสมาชิกภาพได้ในทันที

ผู้ซื้อและผู้บริโภคสามารถพบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ “T Mark” ได้บนฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ ป้ายตราสัญลักษณ์ ณ สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือโทร. 02 507 8566


 • 20
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE