ตราเสือ สร้างศูนย์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

tiger-1

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทั้งในด้านสินค้าที่หลากหลาย เทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆ รวมไปถึงเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นช่าง ผู้รับเหมา เจ้าของแบรนด์สินค้า หรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเอง จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ให้เท่าทันกับรูปแบบงานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

จากพัฒนาการดังกล่าว จึงกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้ ตราเสือ แบรนด์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมปูนซีเมนต์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานานกว่า 100 ปี ได้ริเริ่มโครงการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านงานฉาบปูนอย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี โดยต่อมาได้ขยายศักยภาพศูนย์ฝึกอบรมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ” ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านงานผนังและพื้นปูนซีเมนต์อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือช่างไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน

tiger-2

นายวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ วิศวกรและผู้จัดการ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ กล่าวถึงภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ว่า มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานก่อสร้างผนังและพื้นด้วยปูนซีเมนต์ รวมถึงอบรมเทคนิควิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน พร้อมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายช่างปูน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างปูน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึงแนะนำเทคนิคการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย

“ตราเสือได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างด้วยปูนซีเมนต์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผนวกกับความรู้ที่ได้จากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเทรนด์การก่อสร้างในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง นำมาหลอมรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมาตรฐานงานก่อ-ฉาบพื้นฐาน กลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มเพิ่มมูลค่างานเพื่อการตกแต่ง กลุ่มนวัตกรรมผนัง และกลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สำหรับงานผนัง รวมทั้งหมด 18 หลักสูตร และนอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีหลักสูตรเรื่องการทำพื้นแบบต่างๆด้วยปูนซีเมนต์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ” นายวุฒินันท์ กล่าว

tiger-3

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ามาใช้บริการสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ เปิดกว้างสำหรับช่างปูน ช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา โดยจะพิจารณาจัดรูปแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับระดับความรู้และทักษะด้านงานก่อสร้างของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ หากเป็นช่างปูนและช่างก่อสร้างที่มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี จะเน้นหลักสูตรการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งเทคนิคขั้นพื้นฐานในงานก่อ งานฉาบ การใช้เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน เทคนิคการฉาบเพื่อเพิ่มมูลค่างาน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับพื้นเป็นต้น

ส่วนผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาจะเน้นการบรรยายเพื่อเสริมความเข้าใจ พร้อมฝึกปฏิบัติและสาธิตการใช้งานจริง อาทิ หลักสูตรมาตรฐานและเทคนิคงานก่อ-ฉาบ การประยุกต์ใช้งานปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง ความรู้และการควบคุมงานฉาบสีสันและลวดลาย เป็นต้น เพื่อเสริมความรู้ในการคุมงาน เทคนิคการทำงาน และการใช้งานอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขณะที่บุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา จะมีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง เช่น สอนทักษะการก่อ-ฉาบขั้นพื้นฐาน การเลือกวัสดุที่เหมาะสม การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น

นอกจากนี้ ตราเสือ ยังส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเยาวชนไทย โดยจัดการเรียนการสอนวิชาช่างปูนในระดับอาชีวะเพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีทักษะและความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้ง ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยสร้างทีมงานสำหรับเก็บตัวเยาวชน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและความพร้อมด้านอาคารสถานที่อย่างครบวงจร

tiger-4

ในปีนี้ ตราเสือ ได้มีส่วนสนับสนุน นายพงศกร พราหมเกษม นักเรียนทุนอาชีวะของมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2017 สาขาการก่ออิฐ ในระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2560 ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตราเสือได้จัดโปรแกรมการเก็บตัว ณ สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ฯ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน โดยฝึกฝนทักษะการก่ออิฐให้ชำนาญ ควบคู่ไปกับสอนกระบวนการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ ถือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ด้านการก่อ ฉาบ และตกแต่งผนังและพื้นปูนซีเมนต์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและเพิ่มมูลค่าช่างฝีมือเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็น Cement Wall and Floor Solution Provider ได้อย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้นปูนซีเมนต์ ตราเสือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ SCG Contact Center เบอร์ 02-586-2222 หรือ www.tigerbrandth.com

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •