ทำความรู้จักกับ 2 กองทุนรวมไทย ที่เน้นลงทุนใน Metaverse

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

กองทุน Metaverse

Metaverse (เมตาเวิร์ส) หรือโลกเสมือนจริง ที่กลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลก จากการที่ “มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก” CEO ของ Facebook ได้รีบแบรนด์บริษัทเป็น “Meta” (เมตา) สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตเพื่อเข้าสู่ Metaverse ที่เป็นมากกว่าบริการโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้บริษัททั่วโลกต่างปรับตัว รวมถึง 2 กองทุนรวมในประเทศไทยเอง ก็ไม่ยอมตกเทรนด์ ได้จัดตั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนใน Metaverse ซึ่งอาจมองว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนในอนาคตได้ 

2 กองทุนรวมไทย มีนโยบายลงทุนใน Metaverse

ปัจจุบันนักลงทุนหลายรายต่างให้ความสนใจกับการลงทุนใน Metaverse แต่นักลงทุนหน้าใหม่ อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนดี กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน Metaverse ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับมือใหม่ เพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนให้ ซึ่ง 2 กองทุนรวมในประเทศไทย ที่ได้รวบรวมข้อมูลมาจาก มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ดังนี้

1.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (M-META)

จัดตั้งกองทุนโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ. เอ็มเอฟซี จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 256 มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว หรือ Feeder Fund คือ Roundhill Ball Metaverse ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการลงทุนโดย Roundhill Investments กองทุน Roundhill Ball Metaverse ETF จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในบริษัทที่เป็น Metaverse ซึ่งรวมถึง American Depository Receipts (ADRs) หรือ special purpose acquisition companies นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจและการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนโดยตรงใน Cryptocurrency

ผลตอบแทน ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) หรือ NAV อยู่ที่ 450,621,208 บาท
• ราคารับซื้อคืน (Bid) อยู่ที่ 7.0660 บาท ต่อหน่วย
• ราคาขาย (Offer) 7.1568 บาทต่อหน่วย

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ – ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วไป แต่จะไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

กองทุน Metaverse

2.กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE)

จัดตั้งกองทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด หรือ บลจ.วรรณ จดทะเบียกองทุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้ออกตราสารเป็นผู้ประกอบธุรกิจ มีรายได้หรือได้รับประโยชน์จากธุรกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ METAVERSE หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ VIRTUAL PLATFORM หรือธุรกิจในอุตสาหกรรม SOCIAL MEDIA รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COMMUNICATION SERVICES

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย CIS หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวด้วย โดยกองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนต่างประเทศตามลักษณะข้างต้นรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน

รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ใน METAVERSE ของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ดิจิทัล ซึ่งถูกสร้างให้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality : VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (Augmented reality : AR)

ผลตอบแทน ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) หรือ NAV อยู่ที่ 239,693,347 บาท
• ราคารับซื้อคืน (Bid) อยู่ที่ 9.2413 บาท ต่อหน่วย
• ราคาขาย (Offer) 9.3800 บาทต่อหน่วย

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้ (ONE-METAVERSE) เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำขาดทุนได้ เป็นการลงทุนที่เน้นระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ฉะนั้นแล้วกองทุนนี้จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมีการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่ดีของนักลงทุนที่จะสามารถเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีสู่อนาคตได้ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า การลงทุนทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง หากเราลงทุนแบบไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะเข้าไปลงทุน ไม่ได้ทำการศึกษาให้แน่ชัด หรือลงทุนตามเพื่อน ๆ ก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
sabuysuk
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ล้วนแล้วแต่ได้กำไร
CLOSE
CLOSE