พฤติกรรมการใช้ Internet ของคนไทย ปี 2008

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อัพเดทผลสำรวจล่าสุดจาก NECTEC ในเดือนสิงหาคม 2551/2008   เป็นผลสำรวจที่ทาง NECTEC จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2008 ที่ผ่านมา 

ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ช่วงเวลาที่คนไทยนิยามใช้มากที่สุด คือ ช่วงกลางคืน ระหว่าง 20:01 – 24:00 น.  เช่นเดียวกับผลการสำรวจของปีที่ผ่านมา  ขณะที่ช่วงเวลาที่ใช้งานน้อยที่สุด คือ  ช่วงเช้าตรู่ ระหว่าง 04:01 – 08:00 น.  ซึ่งลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปีก่อนหน้านี้

2008-net-user-1

 

สถานที่ที่คนไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ต

สำหรับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตจากแต่ละสถานที่  ผลการสำรวจ พบว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ทำงานและที่บ้านเป็นลำดับใกล้เคียงกัน ของการใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่างๆ  ทั้งหมดรองลงมา คือ การใช้จากสถานศึกษา ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นที่น่าสัเกตว่าการใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานให้บริการอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ มีจำนวนต่ำลง  และในปีที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้านเป็นหลัก  แต่ในปีนี้สัดส่วนการใช้งานจากที่ทำงานและสถานศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2008-net-user-2

 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้านจำนวน 6,634 คน ส่วนใหญ่เชื่อมต่อินเทอร์เน็ตผ่านการเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (ISP)  และใช้อินเทอร์เน็ตฟรีผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตขององค์กร หรือสถานศึกษา ตามลำดับ

2008-net-user-4

 

รูปแบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ผลการสำรวจรูปแบบการติดต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจากเครื่องที่ใช้บ่อยที่สุด  ส่วนใหญ่ระบุว่าใช้บริการ ADSL คิดเป็นร้อยละ 43.5 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจปีที่ผ่านมา  รองลงมาระบุว่าใช้บริการผ่านระบบ Network/LAN ของที่ทำงาน สถานศึกษา ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว   และเป็นที่น่าสังเกตว่าผลการสำรวจในปีนี้มีผู้ใชบริการแบบ Dial Up ลดลง  และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเชื่อมต่อแบบ ADSL คือกลุ่มที่อยู่ในเขตเมือง

2008-net-user-3

Source:
รายงานผลสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำรวจเมื่อ สิงหาคม – กันยายน 2551


  •  
  •  
  •  
  •  
  •