103.58.148.118

Posts by Tag: Cyberbullying»

Social media

Facebook เปิดตัว Youth Portal ผู้ช่วยในการใช้อินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น
May 17, 2018 Ξ No Comments

Facebook เปิดตัว Youth Portal ผู้ช่วยในการใช้อินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น

posted by

Facebook เปิดตัว Youth Portal สำหรับเยาวชน ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สถานที่ที่สำคัญสำหรับวัยรุ่น”

Print Ads

UNICEF เปิดตัว Print Ads สะท้อนผลเสียของ Cyberbullying
Aug 13, 2017 Ξ No Comments

UNICEF เปิดตัว Print Ads สะท้อนผลเสียของ Cyberbullying

posted by

เมื่ออินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ Cyberbullying UNICEF จึงได้จัดทำ Print Ads เพื่อสะท้อนถึงผลเสียในการใช้สื่อออนไลน์ในทางผิดๆ

Recent Posts

Facebook