องค์กรต้องรู้! 5 สิ่งจูงใจคนทำงานรุ่นใหม่ไม่คิดย้ายงาน

  • 1K
  •  
  •  
  •  
  •  

ปฎิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด คนรุ่นใหม่มักมองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และค่าตอบแทนเป็นหลัก ต่างจากคนรุ่นก่อนที่เลือกความมั่นคงในหน้าที่การงาน นอกจากงานประจำแล้ว คนรุ่นใหม่ยังพร้อมจะหารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ ด้วย บางคนอาจหันไปทำฟรีแลนซ์เต็มตัว เพื่อให้อิสระในการใช้ชีวิตกับตัวเอง นี่จึงทำให้องค์กรต้องปรับวิธีบริหารงาน เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่อยู่กับองค์กรนานขึ้น

เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) จึงได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นคนทำงานรุ่นใหม่ทั่วประเทศกว่า 1,500 คน พบว่ามี 5 สิ่งที่ คนทำงานรุ่นใหม่มองว่าเป็นแรงจูงใจให้อยากทำงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ ดังนี้

• สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 15.07%

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ยิ่งจะช่วยทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สามารถทำผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น ที่สำคัญนอกจากจะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจของบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย

• เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน 13.08%

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและต้องการความสำเร็จในการทำงานที่รวดเร็ว ดังนั้นหากองค์กรสามารถสื่อสารให้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานกับองค์กรต่อไป

• งบประมาณในการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงาน 12.36%

เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว

• ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 11.62%

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานในองค์กรราบรื่น การพูดคุยและประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากองค์กรรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 11.48%

การที่พนักงานได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองกรค์ อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรได้เห็นมุมมองหรือไอเดียใหม่ๆ ที่อาจต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

คนรุ่นใหม่ กับเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้า

1. เจ้าของกิจการ คิดเป็น 55.24%
2. ข้าราชการ คิดเป็น 21.22%
3. พนักงานเอกชนขององค์กรต่างประเทศ คิดเป็น 6.79%
4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น 6.47%
5. พนักงานเอกชนขององค์กรไทย คิดเป็น 6.08%

Infographic_องค์กรต้องรู้ สิ่งจูงใจคนทำงานรุ่นใหม่-700


  • 1K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE