103.58.148.118

Print Ads

Ξ Leave a comment

ชวนดู Print Ads จาก WWF เพราะสัตว์เหล่านี้เปราะบาง เราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้

posted by  749 views

wwf-ballon-animals-print-396941-adeevee

การเผาป่า การทำประมงผิดกฎหมาย การบุกรุกที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และภาวะโลกร้อน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธ์ โดยเกิดจากการกระทำของมนุษย์ จาก Print Ads ล่าสุดของ WWF ที่ร่วมมือกับ Miami Ad School/ESPM ในประเทศบราซิล เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนรับรู้และร่วมอนุรักษ์สัตว์ทุกประเภท ด้วยการใช้ลูกโป่งรูปร่างสัตว์ต่างๆ ที่รายล้อมไปด้วยสิ่งของอันตราย อาทิ ไฟแช็ก เข็มกลัด ลวดหนาม และเบ็ดตกปลา เพื่อสื่อว่าสัตว์เหล่านี้เปราะบางมากเพียงใด อย่าปล่อยให้สัตว์สูญพันธ์เพราะความโลภของมนุษย์อีกเลย

wwf-ballon-animals-print-396942-adeevee

wwf-ballon-animals-print-396943-adeevee

wwf-ballon-animals-print-396944-adeevee
Source

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Fayossy

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


7 + = thirteen

Recent Posts

Facebook