Print Ads เจ๋งๆ ที่จะเตือนมนุษย์ว่าอย่าทำร้ายสัตว์ป่า

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

robin-wood-destroying-nature-is-destroying-life-print-381741-adeevee-700

ก่อนที่สัตว์ป่าจะสูญพันธ์ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ กลุ่มอนุรักษ์และสนับสนุนสิ่งแวดล้อม Robin Wood ได้ตัว Print Ads ที่จะกระตุ้นมนุษย์ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า โดย Print Ads ชิ้นนี้ต้องการจะสื่อถือการทำลายสิ่งแวดล้อม จนส่งผลถึงการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การขุดเจาะน้ำมัน และการใช้พื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ส่วนตน ใน Print Ads ก็จะข้อความสั้นๆ “Destroying nature is destroying life” หรือการทำลายธรรมชาติ ก็เปรียบได้กับการทำลายชีวิต

อีกหนึ่งผลงานเจ๋งๆจาก Illusion, Bangkok โดยเอเจนซี่ Grabarz & Partner ประเทศเยอรมัน

robin-wood-destroying-nature-is-destroying-life-print-381742-adeevee robin-wood-destroying-nature-is-destroying-life-print-381743-adeevee

Source


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •