‘หมอเสริฐ’ ทุ่ม 8.5 หมื่นล้าน – 1.02 แสนล้าน ซื้อ ‘โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’

  • 6K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้ประกาศซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยเงิน 8.56 หมื่นล้าน – 1.02 แสนล้านบาท

BDMS ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 อนุมัติให้การเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมราว85,612,731,500 – 102,735,277,800 บาท

สำหรับคำขอเสนอซื้อหุ้น ประกอบด้วย

– หุ้นสามัญจํานวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83%

-หุ้นบุริมสิทธิ์จํานวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17%

-หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ซึ่ง สามารถแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จํานวน 137,362,636 หุ้น

สำหรับสาเหตุของการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทาง BDMS ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีค่ารักษาพยาบาลไม่สูงเมื่อเทียบคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทําให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก

อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยและภูมิภาคกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร ประกอบการให้ความสําคัญกับการ รักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาวและการเติบโตของธุรกิจของธุรกิจประกันสุขภาพ

ปัจจุบันทาง BDMS ถือหุ้นสามัญ BH อยู่จํานวน 182,513,600 หุ้น คิดเป็น 24.99% ตามด้วย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14.65%  , UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account 8.44% , บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8.33% , บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 3.59% , สำนักงานประกันสังคม 3.36% , SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED    1.92% , GIC PRIVATE LIMITED 1.74% ฯลฯ


  • 6K
  •  
  •  
  •  
  •