ซูมแนวคิด เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ กับการฝ่าวิกฤตสู่อนาคตอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนา ‘People & Product’ สร้างสังคม – นวัตกรรมที่ยั่งยืน

  • 384
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ต้องยอมรับว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บทบาทของ อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะกิจกรรมนอกสถานที่ก็ถูกยกเลิกไป ผู้คนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นแบบ New Normal อยู่กับบ้านมากขึ้นไม่ว่าจะ Work from Home หรือ Learn from Home ช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นที่นิยม แทนการเดินห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้รับอานิสงส์ทำให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา  นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับแนวคิดและต่อยอด เพื่อพัฒนาบริการให้สอดรับกับวิถีและความต้องการใหม่ของผู้คนที่ปรับเปลี่ยน

แม้โจทย์ด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT กลับไม่ได้มองเพียงการสร้างความก้าวหน้าในด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ใช้โอกาสนี้ผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่าน “ผู้คน สินค้าและบริการ” (People & Product)

 

ความเอาใจใส่ เป็นสูตรสำเร็จองค์กร

การดูแลพนักงานจำนวนมากกว่า 1,500 คน ภายใต้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย อย่างสม่ำเสมอและเต็มที่ ประกอบกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) คุณธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดว่า

“เราใส่ใจดูแลผู้คนรอบตัวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ไปจนถึงในระดับชุมชนและสังคม เพราะเราเชื่อว่าในการที่จะสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นทางด้านธุรกิจให้เติบโตพร้อมกับให้ความสำคัญกับด้านสังคม”

 

ไม่ว่าจะคนในหรือคนนอกองค์กรล้วนสำคัญ ต้องใช้ใจพิสูจน์

การให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องคนของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ถูกแบ่งย่อยเป็นสองกลุ่มคือ คนภายในองค์กร หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ คนในสังคมโดยรอบ โดย FPT เน้นการดูและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองกลุ่ม ดังนั้น ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และ สังคม อย่างเต็มความสามารถ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 107 ล้านบาท

 

สำหรับคนภายในองค์กร

ที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เราเชื่อว่า “คน” คือฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ดังนั้น แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย บริษัทฯ ก็ไม่มีนโยบายปลดพนักงาน และไม่มีการลดเงินเดือน แต่ในทางตรงกันข้าม บริษัทฯ กลับมองเห็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดอบรมเพื่อ Upskill พนักงานหลากหลายหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้หลายด้าน ทั้งความรู้ด้านธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้จัด Learning Festival ในลักษณะของเทศกาลการเรียนรู้ที่เน้นการอบรมแบบต่อเนื่องให้พนักงานทั่วทั้งกลุ่มองค์กรได้ร่วมอัพเดทความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยไปพร้อมกัน โดยล่าสุด หัวข้อการอบรมที่น่าสนใจอย่างเช่น Real Estate as a Service (REaS), Placemaking and Community Engagement, Digitalization Journey และ ESG ก็ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

นอกจากนี้ การส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อให้นำมาปรับใช้ได้ทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะพนักงานจะได้พัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้น และหลากหลายมากขึ้น โดยหลักสูตรอย่าง Design Thinking, Branding, Fintech และ กิจกรรม Health & Wellness ที่มุ่งให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มพนักงานมากเช่นกัน

นอกจากการ Upskill ผ่านการบ่มเพาะความรู้ บริษัทฯยังใส่ใจเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ในช่วง Work from Home จึงได้ส่งกล่อง Care Box แทนความห่วงใยจากบริษัทฯให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงร่วมบรรเทาอาการป่วยของพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่างการพักฟื้น ด้วยการส่งกล่องอุปกรณ์และยารักษาให้ถึงบ้าน พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 3 เพื่อเป็น Booster Dose จำนวนกว่า 1,500 โดส ให้แก่พนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ

FPT ไม่ได้เห็นความสำคัญแค่เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังดูแลกลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ในแคมป์ก่อสร้างด้วยเช่นกัน โดยได้ส่งมอบวัตถุดิบประกอบอาหารให้แรงงานกว่า 2,800 คน ภายใน 53 โครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดช่วงระยะเวลาการล็อกดาวน์ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทฯ

 

สำหรับสังคมโดยรอบ

ในเชิงการดำเนินงานเพื่อคนในสังคม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ช่วยเหลือชุมชนผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บริษัทภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) จากหลักการดำเนินธุรกิจและความเชื่อที่ว่า “ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียว โดยไม่สนใจคนรอบข้างไม่ได้ เราต้องหันมาดูแลช่วยเหลือเพื่อสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน”

 

 

FPT ต้องการเห็นชุมชนโดยรอบมีความเป็นอยู่ที่ดี ในระหว่างสถานการณ์โควิด บริษัทฯได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อหลายครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการให้แก่เด็กเล็กและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ กิจกรรม FPT Pay It Forward – Every Bottle Counts ที่ช่วยระดมทุนได้มากถึง 300,000 บาท สำหรับการจัดซื้อนมผงให้กับเด็กเล็กในชุมชน และร่วมมือกับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทยจัดโครงการมิตร ปัน มิตร เพื่อแบ่งปันอาหารคุณภาพดีจากร้านค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายต่อได้ให้ชุมชนที่มีความต้องการและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนมากกว่า 1 ตัน สำหรับใช้ประกอบอาหาร โดยความสำเร็จจากโครงการทั้ง 2 นี้ทำให้บริษัทฯสามารถจุนเจือได้มากถึง 35,400 มื้อ ให้กับสังคม

 

 

พร้อมกันนี้ FPT ยังได้แบ่งปันพื้นที่ในศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์กว่า 5,000 ตารางเมตร เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไปแล้วมากกว่า 98,000 คน และได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าฯ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 โดยทำให้สามารถจัดหาโลหิตได้ทั้งสิ้น 729,450 ซีซี ซึ่งสามารถนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 6,252 คน ทั้งยังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์แบ่งปันพื้นที่กว่า 11,050 ตารางเมตร โดยร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์พักคอยในนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นที่ 4,550 ตารางเมตร ในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 609 เตียง และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบนพื้นที่ 6,500 ตร.ม. ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา เพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มอีก 430 เตียง และกลุ่มธุรกิจเพื่อที่อยู่อาศัยของ FPT เองก็ได้ร่วมมือกับพันธมิตรบริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสร้างห้องไอซียูความดันลบเคลื่อนที่สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19

 

 

ในส่วนของอาคารสำนักงานชั้นนำที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท FPT ได้ดูแลความปลอดภัยของผู้เช่าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่กระบาดและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์จำนวน 2,000 ชิ้น ใน 4 อาคารสำนักงาน ณ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์, สาทรสแควร์, เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าในช่วงล็อกดาวน์อีกด้วย

 

 

การรักษามาตรฐาน ‘Product’ ให้ดีเป็นหน้าที่หนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้คน

ในส่วนของสินค้าและบริการที่บริษัทฯได้พัฒนาขึ้น ยึดหลักความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยได้รับรางวัลจำนวนมากที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ

ในภาพรวม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ได้รางวัลผู้นำด้านกลยุทธ์การแข่งขันและนวัตกรรมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย (Thailand Property Development Competitive Strategy & Innovation Leadership Award) จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน สำหรับความเป็นเลิศด้านการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ด้วยนวัตกรรมและโซลูชันครบวงจร จึงทำให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตรงโจทย์

 

 

สำหรับธุรกิจเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯได้รับการการันตีด้วยรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 5 ปีซ้อน สะท้อนการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งจากภาคเอกชนและรัฐบาล ในด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเองก็ได้รับการยืนยันด้านการออกแบบตามมาตรฐานการพัฒนาอาคารตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้ใช้อาคารและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และล่าสุด สามย่านมิตรทาวน์เอง ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Energy Awards 2021 – New & Existing Building ในฐานะอาคาร Smart Mixed-Use เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดบนเวทีระดับอาเซียน สะท้อนความโดดเด่นในการอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างการดูแลธรรมชาติและการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ เพื่อการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและชุมชนโดยรอบ

 

 

รางวัลทั้งหมดที่ได้รับนี้ คือเครื่องพิสูจน์ถึงความใส่ใจของ FPT ที่มีต่อผู้คนรอบข้าง เพราะทุกรางวัลที่ได้รับมานี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกลยุทธ์ นวัตกรรม หรือสิ่งแวดล้อม ล้วนถูกขับเคลื่อนความมุ่งหวังที่จะดูแลผู้คน-สังคมให้ได้อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถ

 

 

ไม่หยุดนิ่ง ผลักดันการประยุกต์ใช้ Technology สร้าง Customer Experience ที่แตกต่าง

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้าง Customer Experience ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์  

FPT ยึดมั่นในการรักษาระดับมาตรฐานของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ดีทุกด้าน เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าและสังคม” ธนพล กล่าว

เนื่องจาก FPT ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านดิจิทัลให้แก่องค์กร จึงเดินหน้าสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งยังมีการร่วมลงทุนกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ในกลุ่มที่อยู่อาศัย ได้เปิดตัว Home+ (โฮมพลัส แอปพลิเคชัน) ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้าน ครอบคลุมทุกโซลูชัน เช่น บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ซื้อของ และประกันภัย ในกลุ่มโรงงานและคลังสินค้าได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบออโตเมชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ในส่วนของกลุ่มอาคารพาณิชยกรรมซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานชั้นนำ และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ได้ตอบรับต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมความปลอดภัย เช่น ระบบ Face-recognition ระบบ Touchless และในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังได้ใช้ UVC Disinfecting Robot ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ร่วมทุนในบริษัท ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) ผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ จัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลแห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยขีดความสามารถในการให้บริการ 40 เมกะวัตต์ และร่วมทุนในบริษัทโซลูชันด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบออโตเมชันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยล่าสุดนี้ บริษัทฯได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards ในสาขา Thai Digital Champion for Rapid Business Digitization ตอกย้ำการเป็นตัวจริงด้านอสังหาฯครบวงจรในยุคดิจิทัล


  • 384
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE