เปิดขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB” และ บริษัทกลุ่ม New Growth

 • 43
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB และการนำหุ้นของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยอนุมัติให้ดำเนินการแลกหุ้นจาก “SCB” เป็น “SCBx” และนำหุ้น “SCBx” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์“SCB”
 • มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท SCBx (1 หุ้น SCB ต่อ 1 หุ้น SCBx ) โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90%
 • มีนาคม 2565 หุ้น “SCBx” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) และเพิกถอนหุ้น “SCB” ในวันเดียวกัน
 • มิถุนายน 2565 SCB จ่ายเงินปันผลให้ “SCBx” จำนวน 70,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 • นำไปซื้อกิจการบางส่วนจากธนาคารตามแผนปรับโครงสร้างของกลุ่ม
 • นำไปลงทุนในกิจการใหม่ๆ ตามแผนงานของกลุ่ม
 • นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของ “SCBx
 • นำไปจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการและนโยบายของกลุ่ม

ในกรณีที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ Tender Offer มากกว่า 90% ผู้ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเสียสิทธิที่พึงได้จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

ข้อมูลบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)

บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB)

นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทร่วมทุนระหว่าง “เอไอเอส” และ “ธนาคารไทยพาณิชย์” เพื่อร่วมกันให้บริการสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) บนแพลตฟอร์ม ครอบคลุมฐานลูกค้าทั้งสององค์กรกว่า 50 ล้านคน ก่อนขยายสู่บริการทางการเงินอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

บริษัทร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อบริหารจัดการกองทุนในกองทุน Venture Capital  

(SCB – CP Group JV)

บริหารจัดการกองทุน โดย SCB 10X บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

นางมุขยา พานิช

Managing Partner

 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือร่วมกันก่อตั้งกองทุน Venture Capital ภายใต้การทำหน้าที่เป็น Fund General Partner ด้วยสัดส่วนถือหุ้น 50:50
 • ร่วมลงทุนในกองทุน Venture Capital ขนาด 600 – 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นจำนวนเงินฝ่ายละ 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการร่วมลงทุนจากนักลงทุนที่ได้รับการรับรองในจำนวน 400 – 600 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
 • มุ่งเน้นการลงทุนใน Disruptive Technology ด้านบล็อกเชน (Blockchain), สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets), เทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั่วโลก

 

ข้อมูลบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)

บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB)

นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทร่วมทุนระหว่าง “เอไอเอส” และ “ธนาคารไทยพาณิชย์” เพื่อร่วมกันให้บริการสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) บนแพลตฟอร์ม ครอบคลุมฐานลูกค้าทั้งสององค์กรกว่า 50 ล้านคน ก่อนขยายสู่บริการทางการเงินอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

บริษัทร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อบริหารจัดการกองทุนในกองทุน Venture Capital  

(SCB – CP Group JV)

บริหารจัดการกองทุน โดย SCB 10X บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

นางมุขยา พานิช

Managing Partner

 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือร่วมกันก่อตั้งกองทุน Venture Capital ภายใต้การทำหน้าที่เป็น Fund General Partner ด้วยสัดส่วนถือหุ้น 50:50
 • ร่วมลงทุนในกองทุน Venture Capital ขนาด 600 – 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นจำนวนเงินฝ่ายละ 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการร่วมลงทุนจากนักลงทุนที่ได้รับการรับรองในจำนวน 400 – 600 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
 • มุ่งเน้นการลงทุนใน Disruptive Technology ด้านบล็อกเชน (Blockchain), สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets), เทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั่วโลก

 

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX)

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทร่วมทุน ระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ผู้ให้บริการโซลูชันทางดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลก
 • ตั้งเป้าสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านฟินเทคแพลตฟอร์มในอาเซียน มุ่งขยายขีดความสามารถด้าน Technology Development เพื่อให้บริการในหลากหลายอุตสาหกรรม

 

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X)

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัล (disruptive digital innovation) และการลงทุนในกองทุน (Venture Capital)
 • ลงทุนในกองทุนระดับโลก (VC) กว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ 6 ยูนิคอร์น และกลุ่มที่ได้รับผลตอบแทนสูง (top quartile returns)
 • บล็อกเชนระดับโลก (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)/ ระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (DeFi Network)

 

บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X)

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร ครอบคลุมบริการที่ปรึกษาและวางแผนธุรกิจเกี่ยวกับ Tokenization (การทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ กลายไปอยู่ในรูปแบบโทเคน) รวมถึงวางแผนในการพัฒนาด้านบล็อกเชนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้าน Digital Asset Tokenization ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2025

 

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures)

นายอรพงศ์ เทียนเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ผู้นำด้านการพัฒนาโซลูชันแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
 • ภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี มีลูกค้ากว่า 15,000 องค์กรเข้าร่วมในซัพพลายเชนแพลตฟอร์ม

 

บริษัท มันนิกซ์ จำกัด (MONIX)

นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 • บริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพร่วมทุนระหว่างประเทศ ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ Abakus Group ฟินเทคยูนิคอร์นจากประเทศจีน
 • ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินครบวงจร ที่ผสานพลังดิจิทัลของเทคโนโลยีเอไอ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) อันชาญฉลาด แม่นยำ และปลอดภัยระดับโลก
 • มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 4 ล้านครั้ง พร้อมปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า 4 พันล้านบาท ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปีครึ่ง

 

บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด (Alpha X)

นายวศิน ไสยวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทร่วมทุนระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ MGC Group ผู้ประกอบธุรกิจคำปลีกยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย
 • มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สำหรับพาหนะระดับลักซ์ชัวรี

 

บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด (Auto X)

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทใหม่ที่จะบุกตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (title loan)
 • เตรียมเปิดตัวให้บริการในไตรมาส 1/2565

 

บริษัท ดาต้า เอ็กซ์ จำกัด (Data X)

Mr. Yizhak Idan

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Center ในการ Integrate Data ของทั้ง SCBX Group รวมถึงในส่วนของภาพรวมทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างขีดความสามารถในการทำงานควบคู่กับบริษัทที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในการแข่งขันที่ยังไม่รุนแรง (Blue Ocean)

 

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Purple Ventures)

นายสีหนาท ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ

 • โรบินฮู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ที่ผสานขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เอไอ (AI) และ แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ด้วยฐานลูกค้าผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มกว่า 2 ล้านคน
 • ตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มเป็น Super App ในระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพในการระดมทุน

 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส (SCB ABACUS)

ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

 • ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสินเชื่อออนไลน์ ระดมทุนผ่านซีรีส์ A ด้วยเงินลงทุน 400 ล้านบาท
 • มียอดดาวน์โหลด 5 ล้านดาวน์โหลด ตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ในด้านรายได้และสินเชื่อด้วยเป้าหมายเติบโต10 เท่า

 

บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (Card X)

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • บริษัทที่แยกตัวออกมาจากธนาคาร ทำธุรกิจด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • ตั้งเป้าจะมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยฐานลูกค้ากว่า5 ล้านราย และจำนวนสินเชื่อ 1.20 แสนล้านบาท
 • ตั้งเป้า IPO ในปี 2024

 

บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB Securities)

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ผู้นำด้าน Digital Securities และ Brokerage Services
 • คนแรกที่เข้ามาในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ตั้งเป้าเป็นผู้นำในเรื่องการลงทุนและบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคอาเซียน

 

SCB Digital Banking

นายยรรยง ไทยเจริญ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center

นางพิกุล ศรีมหันต์

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME

นายชาลี อัศวธีระธรรม

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking

นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking

นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels

 • หน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถทางDigital Banking อย่างเต็มรูปแบบ
 • ลูกค้าที่ใช้บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มจำนวนกว่า 5 ล้านคน ด้วยจำนวนธุรกรรมทางการเงินกว่า 356 ล้านธุรกรรมต่อเดือน

 

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)

ธุรกิจในกลุ่ม New Growth

1.บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB Securities)

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Arak Sutivong, Chief Executive Officer

 

2.บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB10X)

ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Arak Sutivong, Chief Executive Officer

 

3.บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X)

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Ms. Jittinun Chatsiharach, Chief Executive Officer

 

4.บริษัท มันนิกซ์ จำกัด (MONIX)

นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

Ms. Thiranun Arunwattanakul, Chief Operating Officer

 

5.บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX)

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Trirat suwanprateeb, Chief Executive Officer

 

6.บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Purple Ventures)

นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ

Mr. Srihanath Lamsam, Managing Director

 

7.บริษัท เอสซีบี อบาคัส (SCB ABACUS)

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Ms. Sutapa Amornvivat, Chief Executive Officer

 

8.บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures)

นายอรพงศ์ เทียนเงิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Orapong Thien-ngern, Chief Executive Officer

 

9.บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด (Alpha X)

นายวศิน ไสยวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Wasin Saiyawan, Chief Executive Officer

 

10.บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB)

นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Kaweewut Temphuwapat, Chief Executive Officer

 

11.บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด (Auto X)

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Apiphan Charoenanusorn, Chief Executive Officer

 

12.บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด (Card X)

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Sarut Ruttanaporn, Chief Executive Officer

 

13.บริษัท บริหารสินทรัพย์ คาร์ดเอกซ์ จำกัด (Card X AMC)

– อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

 

14.บริษัทร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อบริหารจัดการกองทุนในกองทุน Venture Capital  (SCB – CP Group JV)

(อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

นางมุขยา พานิช Managing Partner

Mrs. Mukaya Panich, Managing Partner

 

15.บริษัท ดาต้า เอกซ์ จำกัด (Data X)

Mr.Yizhak Idan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Executive Officer

 

บริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ (Cambodia Commercial Bank – CCB)

ธนาคารไทยพาณิชย์ เมียนมา (SCB Myanmar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชโยธิน จำกัด

บริษัท ธ.ท.พ. ศูนย์ฝึกอบรม จำกัด

 


 • 43
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE