เอไอเอส ครองแชมป์บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 4 ปีซ้อน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ais-logo-higlight

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลและมอบรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” ให้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจำปี 2558

ในปีนี้แบรนด์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด มีด้วยกัน 19 บริษัท จาก 19 หมวดธุรกิจ โดยแบ่งตามหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ โดย แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรที่สูงถึง 574,029 ล้านบาท

D3S_1575-700

สำหรับวิธีการวัดผลในปีนี้ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้เป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทยที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของแบรนด์องค์กรที่สามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าภายในองค์กร (Corporate Value) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดความมั่นคงและความยั่งยืน

ทั้งนี้ เครื่องมือ CBS Valuation ก็มาจากการบูรณาการหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน และการบัญชี โดยด้านการตลาด เน้นเรื่องความพึงพอใจ (Satisfaction) ของลูกค้า การทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจ ยอมรับ จนนำไปสู่ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี ซึ่งทำให้เกิดแบรนด์อิควิตี้ (Brand Equity) หรือคุณค่าของแบรนด์ ด้านการเงิน เป็นการประเมินมูลค่าของบริษัท (Enterprise Value) ทั้งสินทรัพย์ เงินสด และหนี้สิน และด้านบัญชี คือ การลงบันทึกรายการต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี เช่น การซื้อ การขาย สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

top brand1 top brand2


  •  
  •  
  •  
  •  
  •