Canon ส่งอัปเดต Firmware ป้องกันการ Hack หลังเป็นข่าว Ransomware โจมตี

  • 110
  •  
  •  
  •  
  •  

Update-Firmware
Credit: Por Pratya / Shutterstock.com

หลังจากเป็นเรื่อง เมื่อกล้อง DSLR อย่าง Canon EOS 80D ถูก Ransomware โจมตีด้วยการเรียกค่าไถ่ภาพทั้งหมดในกล้อง Canon จึงรีบออกมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้งานหรือที่กำลังสนใจในตัวกล้อง DSLR Canon EOS 80D ด้วยการเปิดอัปเดต Firmware ของแท้จาก Canon (ไม่ใช่ Firmware หลอกแบบที่ Hacker ส่งมาหลอกลวง)

โดย Canon เปิดให้ผู้ใช้งานกล้อง Canon ในประเทศไทยสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เองทันทีผ่านเว็บไซต์ https://th.canon/th/support  ตั้งแต่ช่วงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเฟิร์มแวร์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจาก Malware

จากกรณีที่นักวิจัยด้านความปลอดภัยสารสนเทศจากเว็บไซต์ด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ได้ให้ข้อมูลว่า Picture Transfer Protocol – PTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลรูปภาพ สามารถนำมาประยุกต์เพื่อทำให้กล้อง DSLR ติด Ransomeware ได้ ผ่านการเชื่อมต่อทาง Wi-Fi หรือ USB

Hacker

โดยการทดสอบกับกล้อง DSLR ของ Canon พบว่ากล้อง DSLR ของ Canon รวมไปถึงกล้อง DSLR ทุกประเภททุกแบรนด์มีโอกาสถูก Malware ดังกล่าวเล่นงานได้ โดยทาง Canon ยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช่องโหว่เหล่านี้ และเพื่อเป็นการยกระดับความมั่นใจของผู้ใช้งานกล้องดิจิทัล Canon ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย Canon จึงแนะนำเทคนิค 5 ข้อ เมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพกับอุปกรณ์อื่นๆ

1. ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อกับกล้องอย่างเหมาะสม เช่น คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ เราต์เตอร์ (Router) เป็นต้น

2. ไม่ควรเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งกำลังใช้งานในเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย เช่น สัญญาณเครือข่ายไร้สายสาธารณะ (Free WiFi)

3. ไม่เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะติดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้

4. ปิดการใช้งานฟังก์ชันเครือข่ายของกล้องทันที เมื่อไม่มีการใช้งานหรือใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว

5. ดาวน์โหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์ Canon เท่านั้น เมื่อต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง ไม่ควรอัปเดตจากเว็บไซต์อื่นโดยเด็ดขาด

Canon Update

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานกล้อง Canon ปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง 5 ข้อดังกล่าว พร้อมทั้งอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของ Canon จะเป็นการยกระดับความปลอดภัยการใช้งานกล้องเมื่อมีการโอนถ่ายข้อมูลรูปภาพ และยังเป็นการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจาก Ransomeware ที่อาจเกิดขึ้นกับกล้อง DSLR ทุกประเภททุกแบรนด์

สำหรับผู้ใช้งานกล้อง Canon ที่ยังมีความกังวลเรื่องการติด Malware หรือ Ransomware ดังกล่าว สามารถเข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ที่เว็บไซต์ https://th.canon/th/support หรือสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการ Canon ได้ที่ Call Center โทร 0-2344-9988

 

Source: Canon Thailand


  • 110
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE