ยืนยันเอง!! ‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ บอก CP ไม่มีนโยบายปลดคน พร้อมเปิดมาตรการดูแลพนักงานช่วง COVID-19

  • 262
  •  
  •  
  •  
  •  

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกประกาศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับพนักงานในเครือฯ ทุกกลุ่มธุรกิจ โดยให้คำมั่นว่า CP ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานจากวิกฤต COVID-19 พร้อมดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากได้รับเชื้อ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางเครือ CP ตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ให้มีความมั่นใจว่าองค์กรไม่ทอดทิ้งพนักงานในยามที่ต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน

1.ในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ทางเครือฯ ขอให้ความมั่นใจแก่เพื่อนพนักงานทุกคนว่าบริษัทในเครือฯ ไม่มีนโยบายเลิกจ้างอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์นี้ ขอให้พนักงานทุกคนมั่นใจ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และการดำรงชีพและปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป

2.เครือเจริญโภคภัณฑ์จะให้การดูแลพนักงานที่ได้รับเชื้อ COVID-19 โดยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นอันเนื่องมาจาก COVID-19 ซึ่งอาจจะมีส่วนเกินจากสวัสดิการรักษาพยาบาลตามปกติหรือการประกันคุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 ที่บริษัทได้ทำให้เพิ่มเติมไว้

3.สำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ คู่สมรสและบุตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น ถูกเลิกจ้าง หรือ ไม่ได้รับค่าจ้างอันเนื่องจากการปิดงาน หรือปิดกิจการร้านค้าของตนเอง จนไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ไหว ทางเครือฯ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมอบคูปองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

4.ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนของบุตรธิดาแก่พนักงานที่เดือดร้อน โดยขอให้พนักงานติดต่อหน่วยงาน ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุรกิจ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เช่น การขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินระยะสั้น  การติดต่อกับสถาบันการเงิน เป็นต้น  โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป

ท้ายสุดของประกาศฉบับนี้  ซีอีโอ เครือ CP ได้ส่งกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ และขอให้พนักงานรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและบริษัทโดยเคร่งครัด


  • 262
  •  
  •  
  •  
  •