กฟน. เปิดรับเอกสารคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าอีกรอบ สำหรับผู้ที่ยังมีปัญหาไม่ได้รับเงินคืน

  • 102
  •  
  •  
  •  
  •  

Refund Again

จากมาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้มีการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าไปแล้วเป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหา ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล รวมไปถึงเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง

MEA

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดโอกาสในการรับเอกสารออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ MEA สำหรับผู้ที่เคยยื่นแล้วเกิดปัญหาให้กดไปที่ “ตรวจสอบเรื่อง” สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ให้กดที่ “ขอเพิ่มบัญชีแสดงสัญญา” จากนั้นทำการยื่นเอกสาร โดยแบ่งออกเป็น 7 กรณี ทั้ง

– กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบเอกสารดังนี้ ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล, ทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนนามสกุล) และใบสำคัญการหย่า (กรณีเปลี่ยนนามสกุล)

MEA 01

– กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ ต้องแนบเอกสารดังนี้ สำเนาบรับรองแพทย์หรือสำเนาใบเสร็จโรงพยาบาล (หากไม่มีสามารถใช้รูปถ่ายผู้ป่วยได้), หนังสือมอบอำนาจ โดยต้องระบุว่า “ดำเนินการขอคืนเงินประกันฯ และขอรับคืนเงินประกันโดยโอนเข้าบัญชี, ธนาคาร และเลขที่”, สำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ (พร้อมลงนามรับรอง), สำเนาสมุดเงินฝาก (พร้อมลงนามรับรอง) และใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองใบเสร็จสูญหาย หรือใบแจ้งความ

– กรณีบุคคลต่างด้าว ต้องแนบเอกสารดังนี้ หนังสือเดินทาง (Passport) และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวว (Certificate of Alien)

MEA 02

– กรณีเสียชีวิต ต้องแนบเอกสารดังนี้ ใบมรณบัตร (ถ้ามี), หนังสือให้ความยินยอม (สามารถดาวน์โหลดจาก MEA) และเอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม เช่น สำเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคน, สำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน และสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต), สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) และสำเนาคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)

MEA 03

– กรณีประเภทนิติบุคคลที่ยังดำเนินการอยู่ ต้องแนบเอกสารดังนี้ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ (ไม่เกิน 1 เดือน), สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน, ใบเสร็จเงินประกัน (ถ้ามี), หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (เฉพาะ 4 ธนาคารทั้ง ธ.กรุงไทย/ธ.กรุงเทพ/ธ.กสิกรไทยและธ.ไทยพาณิชย์), หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีที่เป็นนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร และรายงานการประชุมใหญ่ฯกรณีนิติบุคคล/หมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

MEA 04

– กรณีอยู่ระหว่างชำระบัญชี ต้องแนบเอกสารดังนี้ หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 1 เดือน, สำเนาบัตรประชาชนผู้ชำระบัญชี, หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (เฉพาะ 4 ธนาคารทั้ง ธ.กรุงไทย/ธ.กรุงเทพ/ธ.กสิกรไทยและธ.ไทยพาณิชย์)

MEA 05

– กรณีเลิกกิจการเสร็จสิ้นการชำระบัญชี ต้องแนบเอกสารดังนี้ หนังสือบริคณห์ (แผ่นที่มีรายชื่อหุ้นส่วนทุกคน), สำเนาบัตรประชาชนหุ้นส่วนทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีผู้เสียชีวิตต้องแนบใบมรณบัตรด้วย, หนังสือมอบอำนาจที่ระบุชื่อผู้รับเงินว่าเป็นใคร โดยหุ้นส่วนทุกคนตามข้อ 1. พร้อมลงนาม, สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน และหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล (เฉพาะ 4 ธนาคารทั้ง ธ.กรุงไทย/ธ.กรุงเทพ/ธ.กสิกรไทยและธ.ไทยพาณิชย์)

MEA 06

โดยช่องทางการรับเงินคืนแบ่งได้ออกเป็น 4 ช่องทาง ทั้ง พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ, โอนเข้าบัญชีธนาคาร ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ, โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ


  • 102
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา