SCB เปิดโครงการ “จากด้วยใจ” ให้พนักงานอายุครบ 55 ปีสมัครใจ Early Retire พร้อมจ่ายเงินตอบแทนสูงสุด 33.3 เท่า

  • 190
  •  
  •  
  •  
  •  

SCB Early Retire

หากติดตามสถานการณ์การเงินการธนาคาร จะเห็นได้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังธุรกิจธนาคารถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี และส่งผลให้ธุรกิจ Non-Bank มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างมากจากพฤติกรรมลดการใช้เงินสด (Cashless) ทำให้ธนาคารต้องกระโดดเข้าสู่สมรภูมิแอปพลิเคชั่นด้วยและเข้าสู่สงครามการลดใช้เงินสด

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ถือเป็นธนาคารแรกๆ ที่เข้ามาพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น ที่สำคัญยังเป็นธนาคารแรกๆ ที่กล้าประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมการเงินที่ทำผ่านแอปพลิเคชั่น ทั้งการถอน โอน จ่าย ส่งผลให้เกิดการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากผ่านแอปพลิเคชั่น SCB Easy จนจำนวนลูกค้าที่เดินเข้าไปทำธุรกรรมที่สาขาลดลง

Early Retire

ที่ผ่านมา SCB มีการปรับลดจำนวนสาขาลง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาในพื้นที่ที่มีความสำคัญให้กลายเป็น Business Center ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อธุรกิจ ล่าสุด SCB เปิดโครงการ “จากด้วยใจ” โดยเป็นโครงการสมัครใจปลดเกษียณก่อนเวลา (Early Retire) โดยพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นพนักงานประจำของธนาคาร และเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และผู้ที่จะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ใน 2563 นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย เว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินตอบแทนตั้งแต่ 1 เท่า สูงสุดถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานเริ่มทำงาน และเงินตอบแทนพิเศษตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปีจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย เมื่อรวมกันแล้วจะได้รับเงินตอบแทนสูงสุดอยู่ที่ 33.33 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

ผลตอบแทน

สำหรับพนักงานที่มีระยะเวลาทำงานกับธนาคารมากกว่าระยะเวลาทำงานกับธนาคารที่เหลือจนถึงวันที่พนักงานจะเกษียณอายุตามระเบียบของธนาคาร (อายุ 55 ปี หลังอายุ 60 ปี) โดยนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ธนาคารจะคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลือดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการคิดค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลือ โดยค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีในจำนวนเท่ากับเงินเดือนสุดท้ายหารด้วยสามสิบ และคูณด้วยจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่สะสมและยกมาจากปี 2562 และสิทธิ์ที่จะได้หยุดปี 2563 โดยคำนวณระยะเวลาที่ทำงานกับธนาคารจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในส่วนของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานจะได้รับตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับวันที่มีผลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยธนาคารจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานที่ธนาคารได้อนุม้ติให้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเงินตอบแทนธนาคารจะหักภาษีตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และเงินโบนัสคงที่ พนักงานจะได้รับตามกำหนดเดิมคือวันที่ 25 มิถุนายน 2563

โดยหลักการของโครงการฯ การเข้าร่วมโครงการฯให้เป็นไปตามความประสงค์และความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ซึ่งพนักงานที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการฯไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการ

 

Source: ประชาชาติธุรกิจ


  • 190
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE