เพราะความเสมอภาคสำคัญ!!! JobsDB ประกาศไม่ต้องระบุเพศ อายุ เชื้อชาติ และปัจจัยอื่นๆ ที่สื่อถึง ‘การเลือกปฏิบัติ’ ในทุกตำแหน่งงาน

  • 51
  •  
  •  
  •  
  •  

JobsDB ได้ส่งอีเมล์ถึงบริษัทและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือไม่ระบุอายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่นๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ ด้วยเหตุผลความสำคัญในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน

ใจความของอีเมล์ดังกล่าวระบุว่า

“JobsDB ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเสมอภาคในการจ้างงาน เพื่อให้ผู้หางานได้มีโอกาสเข้าทำงานจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับงาน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตไปอย่างยั่งยืน

ดังนั้น JobsDB จึงขอความร่วมมือ ไม่ระบุอายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่นๆ ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และขออนุญาตลบข้อมูลดังกล่าวออกจากประกาศงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า” 

สำหรับ JobsDB เป็นแพลตฟอร์มจัดหางานที่เปิดให้บริการครั้งแรกในฮ่องกงเมื่อปี 2541 และในปี 2554 ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SEEK Limited group บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางการหางานออนไลน์ใหญ่ที่สุดของโลก โดยจ๊อบส์ดีบีให้บริการในหลายประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย


  • 51
  •  
  •  
  •  
  •