‘เดอะมอลล์’ เสนอ 10 ยุทธศาสตร์ พาไทยพ้นวิกฤตและทำรายได้เข้าประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท

 • 4.2K
 •  
 •  
 •  
 •  

ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในมหาเศรษฐีไทยที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งจดหมายเพื่อให้ช่วยประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้ตอบรับเข้าร่วมทีมไทยแลนด์แล้ว โดยเสนอ 10 ยุทธศาสตร์ ในการพาไทยพ้นวิกฤต และสร้างรายได้เข้าประเทศได้กว่า 100,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมาบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้วหลายโครงการ

 • โครงการสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เครื่องอุปโภค -บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพและอาหาร รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
 • โครงการบริจาคโลหิตเพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรอง  ผ่านห้องรับบริจาคโลหิตที่เดอะมอลล์ทุกสาขา จำนวนเบื้องต้นรวมกว่า 2,000,000 CC  จากผู้มี         จิตศรัทธากว่า 5,000 คน  ในระยะเวลา 30 วัน
 • โครงการลดค่าครองชีพ และมอบถุงยังชีพชุดกำลังใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์
 • โครงการรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ด้วยมาตรการช่วยเหลือพนักงานในเครือกว่า 20,000 ราย โดยไม่มีนโยบายเลิกจ้าง และช่วยเหลือพนักงานที่มีภาระครอบครัว ให้การกู้ยืมเงินโดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย และดูแลช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • โครงการช่วยเหลือผู้เช่า และผู้ประกอบการร้านค้าของทุกศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าทุกสาขาในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยมีมาตรการไม่เก็บค่าเช่าในช่วงปิดบริการ และมีมาตรการลดค่าเช่าหลังเปิดบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่า และผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 10,000 ราย ฯลฯ

นอกเหนือจากโครงการการสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ ข้างต้น เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เสนอวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์แผนการฟื้นฟู  และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมีส่วนร่วมเป็นแกนกลางรวมพลังเพื่อบูรณาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพราะการเดินหน้าประเทศไทยภายหลังวิกฤตโควิด -19  เป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญยิ่ง

จากวิกฤตการณ์โควิด-19  ที่เกิดขึ้น  ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านมนุษยชาติ (Humanity) และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Global Economic Recession) ประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ ทั้งใน เอเชีย ยุโรป อเมริกา และทุกภูมิภาคทั่วโลกจะต้องดำเนินการเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาที่ตามมาจะทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง   กำลังการใช้จ่าย Spending Power  ของทุกประเทศ จะลดลง   เงินทุนและกองทุนสำรองของแต่ละประเทศจะลดลง  คนจะตกงานมากขึ้นทั่วโลก  โดยเฉพาะในประเทศ          ที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

สิ่งที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป คงไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงิน  แต่เป็นวิสัยทัศน์ และแนวกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการฟื้นฟู  และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ทั้งทางภาคเอกชน ทุกภาคส่วน  และภาครัฐบาลทุกหน่วยงานจะต้องมุ่งมั่น  และมีเป้าหมายร่วมกัน  ด้วยยุทธศาสตร์ของการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย การสร้างงานสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศไทยภายใต้บรรทัดฐานใหม่ New Normal สำหรับคนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ แรงงานขั้นพื้นฐาน เกษตรกร  SME  Entrepreneur   White Collar  เจ้าของธุรกิจ  จนถึงองค์กรขนาดใหญ่  ภายใต้กลยุทธ์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญ คือ 3 หัวข้อหลัก

 1. Globalization ทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของ South East Asia
 2. Digitalization การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับ New Normal ทั้งในแง่การทำธุรกิจ และการ ใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่
 3. Tourism เป็น Spearhead หัวหอกหลักที่จะนำประเทศไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด   และมีผลต่อเนื่อง Value Chain ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย    และเป็นส่วนที่ประเทศไทยสามารถใช้เป็นจุดแข็ง  ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น Tourist Destination of the World  โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็น   World Number 1 Tourist Destination ติดต่อกันถึง 4 ปี อีกทั้งภูเก็ตและพัทยาติดอันดับ Top 10 Tourist Destination in Asia

ดังนั้น เดอะมอลล์กรุ๊ป  ขอเสนอ 10 แผนแม่บท  10 แผนยุทธศาสตร์ที่จะขอให้ทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกัน   มี Commitment ร่วมกัน เพื่อยังผลให้โครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จยิ่ง

 1. THAILAND AS A WORLD CLASS SHOPPING PARADISE ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งระดับโลก
 2. THAILAND AS A WORLD FOOD DESTINATION ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมอาหารของโลก
 3. THAILAND AS A HUB OF WORLD CLASS ENTERTAINMENT AND ATTRACTIONS IN SEA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
 4. THAILAND AS A HUB OF MICE MARKET IN SEA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจัดแสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
 5. THAILAND AS A CULTURAL AND ART CENTER OF ASIA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่ง ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
 6. THAILAND AS A WORLD CLASS CENTER OF FESTIVAL, LEISURE & FUN ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนานระดับโลก
 7. THE GULF OF THAILAND AND THE ANDAMAN SEA TO BECOME THE RIVIERA OF THE EAST AND CRUISE LINE PLAYGROUND อ่าวไทยและคาบสมุทรอันดามัน เสมือนเป็นริเวียร่าแห่งโลกตะวันออกและเส้นทางเดินเรือสำราญที่สำคัญของเอเชีย
 8. THAILAND AS A MEDICAL HUB FOR HEALTH, WELLNESS & SPA RESORT IN ASIA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ สุขภาพ ความงาม และสปา ในภูมิภาคเอเชีย
 9. THAILAND AS THE ENTREPRENEUR, SME & STARTUP HUB OF SEA FOR O2O SEAMLESS EXPERIENCE ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ
 10. THAILAND AS A CENTER OF ECOTOURISM AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทางศุภลักษณ์ ในนามบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงใจและจริงจัง  ภายใต้กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้อนี้  จะทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ   นำมาซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มให้กับประชาชนหลายล้านคน  คาดว่าจะสร้างรายได้และทำรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท รวมถึงทำให้ประเทศไทยฟื้นฟูและยืนหยัดด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   

 

 

 


 • 4.2K
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE