ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมีเฮ!! ม.44 ไฟเขียวเปิดช่อง ‘คืนใบอนุญาต’ ได้

 • 68
 •  
 •  
 •  
 •  

หลังจากเสนอเป็นข้อเรียกร้องมานาน วันที่ 11 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งสาระสำคัญ คือ ไฟเขียวให้ผู้ประกอบการสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยให้ยื่นเรื่องไปที่ กสทช. ภายใน 30 วัน

คำสั่งฉบับนี้ระบุว่า ในปัจจุบันสภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสำหรับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปัญหาด้านความพร้อมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลกระทบจากรายได้ของผู้ประกอบการที่สุดจริต อันส่งผลถึงความสามารถในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อให้การประกอบกิจการดังกล่าวสามารถดำรงอยู่ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการประมูลคลื่นย่าน 700 MHz และ 2600 MHz ซึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G อันทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีความมั่นคงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับสาระสำคัญของคำสั่งฉบับนี้ในส่วนของทีวีดิจิทัล คือ เปิดช่องให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล “คืนใบอนุญาต” ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้ มีผลบังคับใช้ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นที่ได้ชำระแล้ว

นอกจากนี้ให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาเรียกคืนคลื่นย่าน 700 MHz จากผู้รับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล เพื่อนำไปจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม โดยให้กำหนดการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ในส่วนของผู้รับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชำระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้น และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ แบ่งเป็น กรณีที่ยังไม่ได้ชำระในส่วนนี้ให้จ่ายค่าธรรมเนียมให้ครบจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้นภายใน 120 วัน นับจากคำสั่งมีผลบังคับใช้ ส่วนกรณีที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมไว้เกินจากงวดที่ได้รับยกเว้น ให้ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
 2. ให้สำนักงาน กสทช. เป็นผู้สนับสนุนการจ่ายค่าเช่าโครงข่าย (MUX) เพื่อออกอากาศจนถึงวันที่สิ้นสุดการได้รับใบอนุญาต ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าชดเชยในการปรับปรุงอุปกรณ์จากการเรียกคลื่นความถี่ตามจริง

คำสั่งฉบับนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จาก กสทช. ที่ไม่สามารถชำระเงินค่าประมูลตามกำหนดเวลาเดิมได้ ให้ยื่นหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับ เพื่อขอแบ่งชำระเงินประมูล ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะพิจารณานำเงินประมูลคลื่นทั้งหมดแบ่งออกเป็น 10 งวด กำหนดจ่ายปีละงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตมูลคลื่นได้นับเป็นงวดแรก

 

ทีมา : ratchakitcha.soc.go.th


 • 68
 •  
 •  
 •  
 •