เปิด 10 ทักษะที่แรงงานไทยต้องมี เพื่อให้อยู่รอดในยุค AI ครองเมือง

  • 248
  •  
  •  
  •  
  •  

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligent) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน รวมไปถึงในภาคการผลิตและภาคธุรกิจ จนมีการตั้งประเด็นว่า ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเข้ามาทดแทนแรงงานก็เป็นได้ ซึ่งหากภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ‘คน’ ย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต หรือ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้มีการทำวิจัย ภายใต้หัวข้อ “SKILL SET FOR FUTURE WORKFORCE IN THAILAND” เพื่อค้นหาทักษะสำหรับแรงงานในอนาคตของไทย โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย พบว่า

10 ทักษะสำหรับแรงงานไทยในอนาคตที่ต้องมี ได้แก่ 1. Creativity ความคิดสร้างสรรค์,ทักษะด้านอารมณ์ , 2. Digital Skills ความสามารถด้านดิจิทัล , 3. Quantitative analytical and statistical skill ทักษะการวิเคราะห์ด้านปริมาณ และสถิติ

4.Mind set ความคิดในการปรับตัว , 5. People management skill บริหารจัดการคน , 6. Coding-Logic การคิดเป็นระบบ , 7. Biotech Literacy วิเคราะห์ข้อมูลจากการเคลื่อนไหว , 8. Data Skills การวิเคราะห์ข้อมูล , 9. Internationalization การทำความเข้าใจโลก และ 10. Digital Footprint การเข้าใจทิศทางของดิจิทัล

ทาง DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบุว่า หากไทยไม่มี 10 ทักษะนี้ นอกจากประเทศจะไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้แล้ว แรงงานไทยอาจจะถูก AI เข้ามาแทนที่ได้ ซึ่งการเตรียมทักษะดังกล่าวให้แรงงานในอนาคต มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยการจัดหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตนี้ในอีก 4 ปีข้างหน้า

 

 


  • 248
  •  
  •  
  •  
  •