พฤติกรรมการใช้ Social Media ของบริษัทใน SET 50

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คุณ sKunttz จากเว็บไซต์ sKunttz.com ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคม (Social Media) ของภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยจัดทำกับกลุ่มบริษัทใน SET 50 และมีความประสงค์อยากจะเผยแพร่ให้กับชาว Marketing Oops! ได้อ่านและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา

โดยกลุ่มบริษัทใน SET 50 โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้

 • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 4 บริษัท
 • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) 9 บริษัท
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 2 บริษัท
 • กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 7 บริษัท
 • กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 12 บริษัท
 • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) 11 บริษัท
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 5 บริษัท

การสำรวจครั้งนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานสื่อทางสังคมของ กลุ่มบริษัทใน SET 50 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยสามอันดับแรก ได้แก่ Facebook Twitter และ YouTube การเก็บข้อมูลเป็นการเรียกขอข้อมูลผ่านทาง Facebook API Twitter API และ YouTube API ตามลำดับ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 12 สิงหาคม 2553

Facebook Fan Page และ Twitter เป็นสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก 50 บริษัทใน SET 50

พบว่าร้อยละ 60 ของบริษัทใน SET 50 มีการใช้สื่อทางสังคมอย่างน้อยหนึ่งสื่อจากสื่อทางสังคมอย่าง Facebook Twitter และ YouTube ใน ขณะเดียวกันมีเพียงร้อยละ 20 ที่ใช้สื่อทางสังคมครบทั้งสามสื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ บริโภค โดยที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการใช้สื่อทางสังคมอย่างน้อยหนึ่งสื่อ สูงถึงร้อยละ 88.89 ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ร้อยละ 63.64 และ 60.00 ตามลำดับ

ร้อยละของบริษัทใน SET 50 ที่ใช้สื่อทางสังคมที่กำหนดในการสำรวจอย่างน้อยหนึ่งสื่อ

ร้อยละของบริษัทใน SET 50 ที่ใช้สื่อทางสังคมที่กำหนดในการสำรวจครบทั้งสามสื่อ

Facebook Fan Page และ Twitter เป็นสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก 50 บริษัทใน SET 50 ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 50 และ 48 ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 22 ของบริษัทเหล่านี้มีการใช้ YouTube Channel เป็นช่องทางในการเผยแพร่คลิปวีดีโอต่างๆ ของบริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นการนำโฆษณาทางทีวีของบริษัท มาทำเป็นคลิปวีดีโอแล้วเผยแพร่ใน YouTube Channel

ร้อยละของบริษัทที่ใช้สื่อทางสังคมแต่ละประเภท


Facebook Fan Page เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ หรือ เป็นเพียงกระแสคลื่นกระแสหนึ่งในมหาสมุทรอันกว้างใหญ๋ เวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นคำตอบ

พิจารณาถึงการใช้งาน Facebook Fan Page พบว่ากลุ่มบริษัทใน SET 50 มีการโพสต์ข้อความใน Facebook Fan Page เฉลี่ย 5.92 ข้อความต่อสัปดาห์ และจำนวนแฟนใน Facebook Fan Page เฉลี่ยอยู่ที่ 6,587 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการใช้งาน Facebook Fan Page สูงถึงร้อยละ 77.78 และมีจำนวนแฟนเฉลี่ยที่ 10,980 คน อันดับถัดมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีการใช้งานร้อยละ 60 และจำนวนแฟนเฉลี่ย 9,993 คน ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ แม้ว่าจะมีร้อยละการใช้งานสูงเป็นอันดับสามที่ร้อยละ 45.45 แต่จำนวนแฟนเฉลี่ยกลับอยู่ที่อันดับสี่ ที่จำนวน 1,133 คน

นอกจากนี้จาก พบว่าการมีส่วนร่วมของแฟนต่อ Facebook Fan Page นั้นค่อนข้างสูงมาก โดยร้อยละ 91.46 ของข้อความที่บริษัทโพสต์นั้นจะได้รับ “Like” จากแฟน และร้อยละ 79.70 ได้รับ “Comment” จากแฟน ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละของข้อความที่แฟนเข้าไปโพสต์บน Facebook Fan Page ของบริษัทนั้นคิดเป็นร้อยละ 73.95 แสดงให้เห็นถึงความสนใจของแฟนที่มีต่อ Facebook Fan Page ของบริษัทที่ค่อนข้างสูง

ค่าเฉลี่ยจำนวนการโพสต์ข้อความลงบน Facebook Fan Page

เปอร์เซ็นต์การใช้งาน Facebook Fan Page

จำนวนแฟนเฉลี่ยของ Facebook Fan Page

เปอร์เซ็นต์ของการมีส่วนร่วมของแฟนต่อ Facebook Fan Page

พฤติกรรมการใช้งาน Facebook

โดยบริษัทที่มีจำนวนแฟนสูงสุดสามอันดับแรก ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนแฟนสูงถึง 55,753 คน ตามมาด้วย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนแฟน 23,715 คน และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีจำนวนแฟนทั้งสิ้น 17,225 คน

จำนวนแฟนของ Facebook Fan Pages ของแต่ละบริษัท

ข้อมูลจาก skunttz


 •  
 •  
 •  
 •  
 •