คลี่แผนพัฒนาเศรษฐกิจจีน เมื่อจีนพัฒนามารยาทชาวจีน กฎระเบียบอาจเป็นหนึ่งตัวเลือกการท่องเที่ยว

  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  

Chinese Plan

ตำราพิชัยสงครามของจีนมีคำพูดหนึ่งที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับที่สำคัญของการทำศึก แต่การทำศึกในปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปสู่รูปแบบของการค้าขาย หากสหรัฐฯ และยุโรปเป็นตลาดที่มีความสำคัญของประเทศไทย “จีน” ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญและมีอินธิพลมากต่อประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กันและวัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียงกัน ส่งผลที่ทุกครั้งที่จีนขยับจะส่งผลมาถึงไทยด้วยไม่มากก็น้อย

ล่าสุดรัฐบาลจีนได้เคาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติฉบับที่ 14 โดยมีอายุการดำเนินงานถึง 5 ปี (สิ้นสุดปี 2568) โดยสอดรับกับแผนพัฒนาฯ ระยะยาวที่มีเป้าหมายในปี 2578 ซึ่งแผนฉบับดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ด้านด้วยกัน ประกอบไปด้วย ด้านการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานรากและกลุ่มอุตสาหกรรม Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ

Chinese Plan-01

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการนำระบบต่างๆ เข้ามาช่วยให้ตลาดมีมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมถึงการนำระบบต่างๆ มาค้นหาความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้การผลิตตองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมไปถึงการจดสิทธิบัตรในนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม อย่างที่ทั่วโลกทราบถึงพฤติกรรมความไม่เคารพของนักท่องเที่ยวชาวจีน รัฐบาลจีนจึงวางแผนส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของศีลธรรมควบคู่กับเรื่อบของสุขภาพโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยพัฒนา

Chinese Plan-03

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยจีนจะยังคงเน้นลดการปล่อยมลพิษ และสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ด้านคุณภาพชีวิต โดยจีนจะเน้นไปที่การลดจำนวนผู้ว่างงานลง และส่งเสริมให้รายได้ส่วนบุคคลเติบโตไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจของจีน สอดรับกับการประกันสังคมและระบบสุขภาพ และด้านการกำกับดูแลโดยภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลจีน

Chinese Plan-04

แผนทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า จีนกำลังพัฒนาระบบของจีนโดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการผลิตในระดับฐานราก รวมถึงการผลิตในระบบ Supply Chain ที่จะนำระบบต่างๆ เข้ามาเพื่อให้รับรู้ความต้องการของตลาดที่แท้จริง หรือเรียกง่ายๆ ว่าผลิตมาไม่มีของเหลือหรือเสียของ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมในแง่ของวํมนธรรมและมารยาท นั่นหมายความว่าในอนาคตภาพนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่เคารพกฎระเบียบจะค่อยๆ เลือนหายไป และย่อมหมายถึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

Chinese Plan-02

แต่หากประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวกลับไร้มารยาทเสียเอง นักท่องเที่ยวจีนอาจเลือกไปเที่ยวในประเทศที่มีมารยาทและเคารพกฎระเบียบอย่างญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ ในอนาคตกฎระเบียบและมารยาททางสังคมอาจกลายเป็นหนึ่งตัวเลือกของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก็เป็นได้

 

Source: China Daily


  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา