Minor งัด ทอท. แจงมีประสบการณ์อย่างมากด้านอาหารและเครื่องดื่มในไทย

  • 22.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

Minor

Minor International ขอชี้แจงบ้าง หลังการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ระบุ Minor International ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ/อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า

Minor International

จากการที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ต้องการเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาประมูลพื้นที่เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดความสับสน เมื่อเจ้าหน้าที่ ทอท.ปฏิเสธข้อเสนอการยื่นประมูลของ Minor International โดยให้เหตุผลว่า Minor International ขาดคุณสมบัติตามระเบียบการยื่นประมูลข้อ 3 และข้อ 5

 

โดยระเบียบการยื่นประมูลในข้อ 3 และข้อ 5 ระบุไว้ว่า

“3. ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือ

3.2 มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประเภท Retail Business ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ/อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือท่าอากาศยานในประเทศไทย มีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทอท.จะพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จากเอกสารรับรองประสบการณ์และผลงานของนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน โดยผลงานของผู้ที่เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน สามารถนำมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ยกเว้นประสบการณ์และผลงานของบุคคลธรรมดาไม่สามารถนำมาเป็นประสบการณ์และผลงานในการพิจารณาคัดเลือกได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่สามารถรับรองผลงานหรือประสบการณ์ของตนเองได้

5. ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานนั้นต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงการร่วมค้าหรือการร่วมลงทุนนั้น ก่อนวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ”

สุวรรณภูมิ

Minor International ในฐานะผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินการและผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน จึงชี้แจงโดยมีใจความว่า

Minor International ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการที่ ทอท.ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัทฯ ซึ่งทาง บริษัทฯ มีประสบการณ์อย่างมากในการบริหารธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่มและการค้าปลีกในประเทศไทยตามข้อกำหนดของเอกสารการยื่นข้อเสนอ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจด้านอาหาร และการค้าปลีกในประเทศไทย และบริหารดำเนินการธุรกิจดังกล่าวด้วยตนเองและโดยผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ ดังนี้

1. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทร้านอาหาร

2. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายสินค้าด้านแฟชั่น และไลฟ์สไตล์

3. บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา และ ศูนย์การค้า เทอร์เทิล วิลเลจ พลาซ่า และ

4. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

mint
ธุรกิจในเครือของ Minor International

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันอย่างทั่วไปว่า บริษัทฯ ดำเนินการบริหารธุรกิจดังกล่าวอย่างยิ่งยวดทั่วทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการที่ ทอท.ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดคุณสมบัตินั้นไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของเอกสารการยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ Minor International จึงได้ดำเนินการยื่นหนังสือเพื่อให้มีการทบทวนและพิจารณาใหม่อีกครั้งไปยังผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.และกระทรวงคมนาคม


  • 22.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา