SABUY ตอกย้ำภาพ Tech Company ก่อนเดินหน้า SABUYVERSE เต็มรูปแบบ

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

SABUY ตอกย้ำภาพความเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี (Tech Company) หลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด และ บริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด เพื่อพัฒนา ecosystem ให้สามารถก้าวสู่ยุคดิจิทัล SABUYVERSE

หลัง SABUY สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ฮือฮาในแวดวงธุรกิจ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมสร้าง ecosystem รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสู่การเป็น Backbone ด้าน Digital Payment รวมถึงการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ อาทิ ด้านประกันภัย ด้านความบันเทิง ด้านค้าปลีก

 

มติเอกฉันท์เข้าลงทุนบริษัทใหญ่

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีวาระเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น โดยมีทั้งสิ้น 12 วาระการประชุม แต่วาระที่สำคัญต้องจับตามองคือวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์)  รวมทั้งบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด

โดยการเข้าลงทุนในบริษัทใหญ่ครั้งนี้ จะช่วยให้ SABUY สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการกับธุรกิจพันธมิตรใน ecosystem รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจพันธมิตรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ Digital Marketing ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการทำตลาดในรูปแบบเฉพาะตัว (Personalize)

 

พัฒนารูปแบบการตอบรับสร้างประสบการณ์บริการ

มีมติอนุมัติให้ SABUY เข้าลงทุนใน บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วน 51% ใน บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) โดยทาง SABUY จะชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนทั้ง บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจหรือ ecosystem ของกลุ่ม SABUY ทำให้มีสินค้าและบริการในการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

ย่างก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วย Digital Marketing

สำหรับ บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด โดย SABUY จะเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 50% โดยจะชำระค่าตอบแทนผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท

 

สำหรับธุรกิจหลักของ บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นรูปแบบ Digital Media ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ marketingoops.com และ jeab.com โดยเป็นสื่อดิจิทัลด้านธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ของไทย ที่มีพันธมิตรเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ใช้บริการ อาทิเช่น Apple, Line, IBM, Facebook, Netflix, Google และ Tiktok เป็นต้น รวมถึงการจัดงาน Event และ LIVE Event

ขณะที่ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา ให้บริการด้านการตลาดบนระบบดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาดระบบดิจิทัล รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้านตลาดออนไลน์ e-Commerce การออกแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 

รองรับโลกอนาคตยุค Digital ที่จะมาถึง

โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนทั้ง บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด ของ SABUY เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการด้านการตลาดและสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทใน ecosystem ช่วยให้พันธมิตรสร้างช่องทางการสื่อสารและโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะรายบุคคล และจะช่วยสนับสนุนระบบนิเวศของกลุ่ม SABUY ผ่านบริการด้านการสื่อสารแบรนด์และการส่งเสริมการใช้ Data Marketing และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนแผนการดำเนินการทางด้านกลยุทธ์ “SABUYVERSE”

 

ที่ปรึกษาการลงทุนยังเห็นว่า การเข้าลงทุนใน บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด  จะช่วยสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่ม SABUY ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (Shared Economy) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารของแบรนด์และสนับสนุนการตลาดในยุคใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนแพลตฟอร์มของ SABUY รองรับแผนในอนาคต ที่สำคัญทั้ง บริษัท อุ๊ปส์เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด ยังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและการสร้างผลตอบแทนและผลกำไรให้กับ SABUY และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผ่านการโฆษณาบนสื่อดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญยังช่วยให้ธุรกิจใน ecosystem ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลและก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งสถานการณ์โรคระบาดทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

ย้ำภาพความเป็นผู้นำเทคโนโลยี SABUYVERSE

เมื่อมองภาพรวมการลงทุนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่า SABUY มองเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกรรมการเงิน (Digital Payment) และมีการนำธุรกิจที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งสินค้าในธุรกิจ e-Commerce, การชำระค่าสินค้าต่างๆ รวมไปถึงการเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงอย่างการร่วมลงทุนในบริษัท TERO SABUY

การเข้าลงทุนใน บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จึงการเป็นเตรียมตัววางแผนรับมือการสร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อระหว่าง Online และ Offline ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรที่อยู่ใน ecosystem สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) และยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการ เมื่อหลากหลายบริการของ SABUY จะย้ายไปสู่ SABUYVERSE ที่จะช่วยให้ทุกบริการและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้การเข้าร่วมกับ บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เร้ดเฮ้าส์ ดิจิทัล จำกัด ยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการทำธุรกิจดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือการที่ธุรกิจพันธมิตรของ SABUY สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการ Digital Marketing ที่จะช่วยให้หลายธุรกิจใน ecosystem สามารถ Transformation ธุรกิจสู่การให้บริการด้านดิจิทัล และยังช่วยวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลผ่านเครื่องมือด้านการตลาดดิจิทัลที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ

ทั้งหมดนี้คือภาพการเป็น Tech Company ที่ชัดเจนของ SABUY ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลผสมผสานบริการด้านการชำระเงินในโลกยุคใหม่ และการตลาดในยุคดิจิทัลที่กำลังจะกลายเป้นแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับ SABUYVERSE แพลตฟอร์มเพื่อทุกธุรกิจให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด บริการที่เข้าถึงทุกคนได้อย่างสะดวก SABUY


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา