103.58.148.118

Posts by Tag: อารักษ์ สุธีวงศ์»

Brand Move

ทำไม SCB ไฟเขียวอีก 50 ล้านเหรียญให้ “ดิจิทัล เวนเจอร์ส” ทุ่มทุนกับภารกิจ Startup
May 16, 2018 Ξ No Comments

ทำไม SCB ไฟเขียวอีก 50 ล้านเหรียญให้ “ดิจิทัล เวนเจอร์ส” ทุ่มทุนกับภารกิจ Startup

posted by

อย่างที่รู้กันว่า Startup ไม่ใช่เทรนด์ที่เกิดขึ้นในระดับประเทศหรือภูมิภาค แต่เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และจากจำนวน Startup ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน เม็ดเงินลงทุน

Recent Posts

Facebook

PR News