NIDA ชวนอบรมฟรี ” FinTech..ทิศทางและการเติบโต : ธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องปรับตัวอย่างไร ? ”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

FinTech

ฟรี! อบรม ” FinTech..ทิศทางและการเติบโต : ธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องปรับตัวอย่างไร ? “ โดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ : กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (CLSA) 

 

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ สมัครฟรี! คลิก  https://goo.gl/yPmKg6

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •