เครือซีพี สานต่อการปลูกฝังความกตัญญูแก่เยาวชนไทย เปิดใจเยาวชนทุนยุวชนครอบครัวคนข่าว และผู้ชนะเรียงความ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” ร่วมถ่ายทอดความคิดกตัญญูในคนรุ่นใหม่