103.58.148.118

Posts by Tag: International Marketing»

PR News

Beauty Buffet ชูกลยุทธ์ International Marketing จับมือพันธมิตร Carrot Mall ขยายช่องทางในต่างประเทศ
Feb 8, 2019 Ξ No Comments

Beauty Buffet ชูกลยุทธ์ International Marketing จับมือพันธมิตร Carrot Mall ขยายช่องทางในต่างประเทศ

posted by

Beauty Buffet ชูกลยุทธ์ International Marketing จับมือพันธมิตร Carrot Mall ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่บุกประเทศจีน ขยายช่องทางหลากหลายในต่างประเทศ เล็งขยายตลาดเพิ่มในเวียดนาม อินโดนีเซีย และรัสเซีย โดยกลยุทธ์การเจรจาการค้ารูปแบบหุ้นส่วน หรือ Strategic Partnership

Recent Posts

Facebook