เขย่า Mindset เยาวชนพลิกสังคม! “dtac” จับมือ “ดีป้า-กองทุนสื่อฯ” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ”

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

แถลงข่าวห้องเรียนเด็กล้ำ_1

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น “ดิจิทัล” แน่นอนว่า “การเรียนรู้” ก็ต้องพลิกโฉมสู่ออนไลน์ คุณณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เปิดเผยว่า สถานการณ์ COVID-19 กระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายมิติ ดีป้าจึงเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีควบคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัล

คุณมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร dtac กล่าวว่า สิ่งที่เยาวชนต้องเผชิญคือโอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ dtac จึงให้ความสำคัญกับ Digital Upskilling ให้เยาวชนฝึกสร้างกระบวนการทางความคิดและพัฒนาทักษะเพื่อรับกับการปรับใช้ดิจิทัล เพื่อโอกาสทางอาชีพ ขณะเดียวกัน ก็ต้องทำให้เยาวชนตระหนักและมีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง ทั้งการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว การแยกแยะข่าวสารและต้านทานโฆษณาชวนเชื่อ หรือการปกป้องตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลบนโลกออนไลน์

“dtac เชื่อว่าเยาวชนไทยไม่ใช่เหยื่อ แต่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เพื่อนในวัยเดียวกันได้  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ ประกอบกับ 80% ของหลักสูตรในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนให้เด็กเข้าถึงทักษะที่จำเป็นจริง ๆ และพฤติกรรมเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ภายใต้เยาวชนกว่า 15 ล้านคนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประเทศ เราจึงร่วมมือกับภาครัฐและประชาสังคมในการเปิดตัวหลักสูตรห้องเรียนเด็กล้ำ ห้องเรียนครูล้ำ”

สำหรับหลักสูตร “ห้องเรียนเด็กล้ำ – ห้องเรียนครูล้ำ” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ความยั่งยืนของ dtac ผ่านการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้และสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในวงกว้าง (Thought Leadership) ตลอดจนการสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ครู พ่อแม่และผู้ปกครอง (Capacity Building)

ห้องเรียนครูล้ำ : ยกบทบาทครูเป็นโค้ชช่วยสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน

การสอนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในช่วงของการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ จากการสำรวจของ dtac พบว่าครูมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการสอนแบบ e-Learning หลายเรื่องด้วยกัน อาทิ…

– ปัญหาการออกแบบและพัฒนาคอร์สออนไลน์ การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในภูมิทัศน์ใหม่

– ความหนักใจกับปัญหาการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่นักเรียนเมื่อเผชิญกับภัยเสี่ยงออนไลน์ เช่น การที่นักเรียนใช้เวลาหน้าจอมากเกินพอดีจนส่งผลต่อการเรียนและพฤติกรรม หรือ ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

หลักสูตรห้องเรียนครูล้ำ จึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะการสอนแก่คุณครูในยุค New Normal พร้อมทั้งสนับสนุนครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน และทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาภัยออนไลน์แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยในเบื้องต้นหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหา 4 วิชา ได้แก่ 1.วิชาบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 2.วิชาความหลากหลายทางเพศเพื่อหยุดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ 3.วิชาการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันทางออนไลน์ (Digital resilience for teacher) และ 4.การใช้สื่อศึกษาอย่างสร้างสรรค์

ห้องเรียนเด็กล้ำ : หลักสูตรที่ไม่มีในห้องเรียน แต่มีในโลกชีวิตจริง

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา dtac เปิดให้บริการห้องเรียนเด็กล้ำ เพื่อรับกับความเสี่ยงออนไลน์ที่นักเรียนต้องหยุดพักอยู่บ้านตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรการสร้างทักษะในการแยกแยะภัยในโลกออนไลน์ผ่านระบบการคิดเชิงวิพากษ์และวิธีรับมืออย่างเป็นระบบ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบ ได้แก่

– Online Privacy & Sexual abuse เรียนรู้เรื่องลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เรียนรู้เรื่องการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

– Diversity Respect to Stop Cyber Bullying เริ่มต้นจากการทำแบบสอบถาม เพื่อให้เข้าใจถึงความหลากหลายในสังคม จนเกิดทัศนคติที่ดีต่อความแตกต่าง เกิดความเคารพ และยั้งคิดก่อนที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เกิดความอับอายหรือเสียหาย หลักสูตรนี้เป็นผลมาจากการวิจัยและศึกษาของ dtac เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งล้อเลียนในโลกไซเบอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียนในระดับมัธยมต้น – ปลายที่พบว่า กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อในการกลั่นแกล้งรังแกมากที่สุดคือ นักเรียนที่เป็น LGBTQ เรื่องที่ล้อเลียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวความแตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางเพศ โดยงานวิจัยดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนที่เป็น LGBTQ กว่า 80% เคยถูกล้อเลียน โดยเฉลี่ยจะถูกกระทำสัปดาห์ละครั้งและสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็คือ ห้องเรียนของเด็กเอง

– Anatomy of Fake News เรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะ ระบุข่าวปลอม และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในส่วนของหลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรที่สอนให้เยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังทวีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโลก อาทิ แชทบอท ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)  เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการสร้างบอร์ดเกม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เด็กเยาวชนยุคใหม่ควรเรียนรู้ เพิ่มทักษะสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ห้องเรียนเด็กล้ำและห้องเรียนครูล้ำ เปิดให้ทั้งเยาวชนตั้งแต่อายุ 12-18 ปี และบุคลากรครู อาจารย์ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผ่าน https://learn.safeinternet.camp ได้แล้ว

คุณธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมจึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของกองทุนฯ ซึ่งคาดว่าห้องเรียนเด็กล้ำจะช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้และเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลแก่เด็กและเยาวชนได้ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ตร่วมกัน


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน