ธปท.ไฟเขียวให้ ‘แบงก์’ เปิดบริการ ‘ดิจิทัล ไอดี’ ได้

  • 94
  •  
  •  
  •  
  •  

แน่นอนแล้วว่า “การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หรือ “National Digital ID” ในบ้านเราต้องเกิดขึ้นแน่ๆ เพราะทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ สามารถเปิดให้บริการดังกล่าวได้แล้ว

digital cat

สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จะเปิดให้บริการ National Digital ID นั้น ทาง ธปท.ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้

1. ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การขอความยินยอม (Consent) คือ

1.1 ไม่บังคับ และให้โอกาสเจ้าของข้อมูลเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูล (Freely given)

1.2 ต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน และเจาะจง (Specific)

1.3 แจ้งให้ทราบถึงสิทธิของลูกค้า (Informed) โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to access) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to rectification) สิทธิไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปประมวลผล (Right to restrict data processing)และสิทธิในการลบหรือยกเลิกการให้ข้อมูล (Right to be forgotten)

1.4 ข้อความที่ระบุในการขอความยินยอมต้องไม่คลุมเครือ (Unambiguous)

2. ขอให้ธนาคารพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการรายอื่นในโครงการ National Digital IDและเมื่อโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้น ขอให้ธนาคารเข้าร่วมโครงการด้วย

3. ธนาคารต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเลือกใช้บริการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารเอง

4. ธนาคารต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management and Cyber Security) เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถรองรับการใช้บริการผ่านช่องทางของธนาคารที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้มีความมั่นคงปลอดภัย


  • 94
  •  
  •  
  •  
  •