KBANK ตั้งธุรกิจใหม่ KBTG ตอบรับเทคโนโลยี FinTech for Future

  • 333
  •  
  •  
  •  
  •  

13062805_10153400237466020_1241502624_o

กสิกรไทย ธนาคารที่ชื่อว่า Digital Banking อันดับ 1 ในไทย ประกาศตั้ง KASIKORN Business – Technology Group (KBTG) ลงทุนหลักพันล้านบาทตั้งอาคารใหม่ในพื้นที่เมืองทองธานี ให้บรรยากาศ ธนาคารผสมผสาน FinTech เอื้อต่อการทำธุรกิจนวัตกรรมกับกลุ่ม Startup และพันธมิตรอื่นๆ ตั้งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีพัฒนาไอที

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ของ KBANK บอกว่า ด้วยจำนวนเลขหมายโทรศัพท์มือถือกว่า 80 ล้านเลขหมาย และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 30 ล้านเลขหมาย ทำให้อัตราการใช้บริการในลักษณะดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับ KBANK มีการใช้งานดิจิทัล 168 ล้านรายการในปี 2554 เพิ่มเป็น 1,135 ล้านรายการในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7,900 ล้านรายการในปี 2563 ขณะที่การใช้บริการผ่านสาขาที่มีประมาณ 188 ล้านรายการในปีที่ผ่านมาจะลดลงเหลือ 153 ล้านรายการในปี 2563

ส่วนมูลค่าธุรกรรมที่เกิดผ่านดิจิทัลแบงกิ้ง 4 ล้านล้านบาทในปี 2558 จะเติบโตขึ้น 10 เท่า เป็น 30 ล้านล้านบาท ในปี 2563

ตัวเลขเหล่านี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา FinTech มาเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่า ต้นทุนที่ต่ำกว่า มีความปลอดภัยสูงกว่า และสะดวกรวดเร็วกว่า นี่คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ยิ่ง KBANK เป็นผู้นำดิจิทัล แบงกิ้ง มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 38% ต้องชิงสร้างสรรค์บริการใหม่ ด้วยการตั้งบริษัท KBTG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ซึ่งส่วนนี้มีการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีไว้ต่อปี 10% ของกำไรสุทธิหรือ 4,000 ล้านบาท และมีงบพัฒนานวัตกรรมใหม่อีก 1-2% ของกำไรสุทธิ หรือ 1,000 ล้านบาท นี่คืองบประมาณในเบื้องต้นที่ KBTG จะใช้ในการขับเคลื่อนพลัง FinTech ให้เกิดขึ้น

13054782_10153400237776020_2003744219_o

ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ของ KBANK จะทำหน้าที่ ประธานบริษัท KBTG อีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับคณะกรรมการธนาคารและดูแลการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในธนาคารและพันธมิตรทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ และแต่งตั้งสมคิด จิรานันตรัตน์ เป็น รองประธาน กลุ่มบริษัท KBTG ประกอบด้วย 5 บริษัท ซึ่ง KBANK เป็นผู้ถือหุ้น 100% ทั้งหมด ได้แก่

บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกัด ดูแลด้านวางแผน ติดตาม และให้การสนับสนุนการจัดการด้านการเงินและด้านบุคลากรของ KBTG รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง KBTG

บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ค้นคว้าเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบดิจิทัล แบงกิ้ง และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งทำหน้าที่สร้างและทดลองระบบต้นแบบก่อนประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย

บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด ออกแบบและสร้างระบบไอทีเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจและรองรับการนำนวัตกรรมมาใช้ในธนาคารให้มีความรวดเร็วและคุณภาพสูงสุด

บริษัท กสิกร โปร จำกัด ดูแลการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีของธนาคารให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของกลุ่มบริษัท ทั้งทางด้านการพัฒนา การทดสอบ และการปฏิบัติการระบบไอที

13078127_10153400237611020_1926839123_o

สำหรับทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของ KBTG มุ่งไปที่การใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธนาคาร รวมทั้งการพัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเช่น การพัฒนาบริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และหลากหลายช่องทางธุรกิจ (Omni Channel) และ การใช้งานเทคโนโลยีเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการให้บริการผ่านเครือข่ายที่ครบวงจร (End-to-end Service) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังในอุตสาหกรรมการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริการทางการเงินเพื่อขยายตลาดใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล อีกทั้งยังมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ Startup อีกด้วย

แนวโน้มเทคโนโลยีที่ KBTG มุ่งเน้นใน 5 ปีข้างหน้า ได้แก่

1. Internet of Things (IoT) คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

2. World Class Design คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการในโลกยุคใหม่ที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก (User Experience Design-UXD)

3. Application Programming Interface (API) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์หนึ่งไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างแอพพลิเคชั่นไปยังเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น กับระบบปฏิบัติการด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั่น

4. Advanced Mobile Programming คือ แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด

5. Blockchain คือ เทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจการเงิน เพราะนอกจาก Blockchain จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว หลายบริษัททั้งในและนอกธุรกิจทางการเงินยังเชื่อว่า Blockchain ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินข้ามแดน ให้มีความรวดเร็วและตรวจสอบได้ และเทคโนโลยีที่

6. Machine Learning หมายถึงการที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น โดยเรียนรู้จากการกระทำ หรือสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านั้นโดยใช้หลักการของปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรืออาจเป็นการเรียนรู้จากการถูกสั่งให้ทำ จากตัวอย่าง (example) หรือจากการเปรียบเทียบ (analogy) ก็ได้

13090816_10153400237751020_233101191_o

KBTG ยังจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในห้องแลปร่วมกับ Tech Giant ซึ่งเป็นบริษัทไอทีขนาดใหญ่ นอกจากนี้จะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองธุรกิจ FinTech และ Startup ที่มีไอเดีย และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ การร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและการร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีในโลกอนาคต พร้อมใช้จุดแข็งทางด้านนวัตกรรมของบริษัทเหล่านี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีโอกาสเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น เช่น ฐานลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคลของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังมีปัจจัยสนับสนุนการทำธุรกิจของStartup ที่สำคัญ นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) ที่แข็งแกร่งและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงจะช่วยให้Startup มีศักยภาพมากขึ้นในการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมอย่างรวดเร็วในอนาคต

บัณฑูร กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจธนาคารและธุรกิจไอทีมีรูปแบบการบริหารจัดการและลักษณะบุคลากรที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดตั้ง KBTG จึงมีโครงสร้างบริษัทแยกออกจากธุรกิจของธนาคารเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถสร้างสภาพแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะตัวที่จะดึงดูดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน ไอทีเข้ามาร่วมงานกับ KBTG ได้ตามเป้าหมาย โดยบุคลากรของ KBTG จะปฏิบัติงานที่อาคาร KBTG ซึ่งเป็นอาคารแห่งใหม่ของธนาคาร สูง 11 ชั้น ภายในอาคารมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการทำงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และงานนวัตกรรมอีกด้วย

13105886_10153400237721020_106726119_o

KBTG จะร่วมเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธนาคารกสิกรไทยสู่การเป็นดิจิทัล แบงกิ้งอย่างเต็มรูปแบบ  รวมถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับStartup สามารถเป็นได้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ผู้ร่วมลงทุน (Investor) หรือแม้แต่เป็นลูกค้า (Customer) แล้วแต่รูปแบบของนวัตกรรมเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่และส่งเสริมให้ธุรกิจรูปแบบใหม่เหล่านี้เติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว

นอกจากนี้ KBTG ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่อง e-Payment Master Plan โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถลดต้นทุนจากการพกพาเงินสดและหันมาใช้การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าบริการที่ถูกกว่าแทน ในส่วนของ ร้านค้าก็สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดเก็บเงินสดและเช็ค รวมไปถึงการพิมพ์และจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จะทำให้โครงสร้างต้นทุนการให้บริการทางการเงินในอนาคตลดต่ำลงอย่างมากในขณะที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าเดิมเพื่อเสริมให้ชีวิตในโลกดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

13106762_10153400237416020_892781374_o (1)


  • 333
  •  
  •  
  •  
  •