กลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนผ่าน 3 เสาหลัก Integrity – Quality – Harmony

  • 310
  •  
  •  
  •  
  •  

tcp2-sd-PPG00840-700

กลุ่มธุรกิจ TCP ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจไทย ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า 60 ปี ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดง, เรดดี้, โสมพลัส, วอริเออร์, สปอนเซอร์, แมนซั่ม, เพียวริคุ, ซันสแนค และ เรดบูลรสดั้งเดิม วันนี้กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เดินหน้า โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำการเป็น “บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ TCP เป็น “House of Brand” ที่ทรงพลัง

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบไปด้วย 4 บริษัทคือ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตสินค้าของกลุ่ม, บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด รับผิดชอบการทำตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม, บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่น ๆ และ บริษัท เดอเบล จำกัด ดูแลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่น ๆ มีพนักงานรวมทั้งไทยและทั่วโลกกว่า 5,000 คน

cats

ปีที่แล้วกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ได้รับการชื่นชมที่สุดของไทย และตั้งเป้ายอดขาย 100,000 ล้านบาท พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในแผนธุรกิจจนถึงปีพ.ศ. 2565 หากนับจากวันที่ประกาศแผนธุรกิจจนถึงวันนี้ครบ 1 ปีพอดี

แนวทางการพาองค์กรไปสู่การเป็น“บริษัทไทยที่ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก”

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP อัปเดทแผนธุรกิจขององค์กรในปีนี้ว่า“กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เดินหน้าตามแผนธุรกิจ 5 ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเข้าสู่ระยะที่ 2 ด้วยการประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ TCP และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”

เจาะลึก 3 เสาหลัก สู่การการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากว่า 60 ปี ได้ยกระดับความเข้มข้นในการผสานแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในทุกกระบวนการธุรกิจในหลายมิติ พร้อมกับประกาศกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Integrity, Quality และ Harmony

TCP SD Framework

1. Integrity การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ และการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่าพันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (Supply Chain Sustainability) ยกระดับความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Responsible Business) สร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

การจะสร้าง Integrity ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ต้องทำงานประสานกันในลักษณะ Eco System ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น ใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันและลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่องค์กรในระยะยาว

2. Quality เสาหลักข้อนี้มีความสำคัญที่ทำให้คนในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่า คุณภาพสินค้าและบริการ (Quality of Product and Service) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลากร (Quality of Life in Workplace) โดยกลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (Employer of Choice) ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพสูงอยากทำงานกับองค์กรตลอดไป

3. Harmonyเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญคือ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) มุ่งมั่นทำให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากร และชุมชนยั่งยืน (Socio-Economic Development) สร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชน  ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่าง ๆ ในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่

การจะออกไปแข่งขันในตลาดโลก แค่นโยบายหรือแผนงานอย่างเดียวคงไม่พอ องค์กรต้องเตรียมความพร้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งก็คือพนักงานทุกคน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ คุณสราวุฒิ ยังกล่าวอีกว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP มองเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่าเป็นโอกาสของธุรกิจ เพราะเป้าหมายดังกล่าวจะสนับสนุนให้เราได้พยายามคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกมิติ ในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดไป”

สามารถค้นหาข้อมูลของกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ที่ www.tcp.com


  • 310
  •  
  •  
  •  
  •