ใครฉีดวัคซีนครบโดสอยากไปต่างประเทศ หมอพร้อมเปิดให้ทำวัคซีนพาสปอร์ตได้แล้ววันนี้

  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  

อย่างที่ทราบกันว่าสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงผ่อนคลายแต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกนอกประเทศที่ตนเองพำนักอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่หลายประเทศทั่วโลกแนะนำให้มีการทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการได้รับวัคซีนครบโดสตามที่แต่ละประเทศกำหนดหรืออย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป ประเทศไทยเองก็เช่นกันมีการเปิดให้ทำวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศมาระยะเวลาหนึ่ง หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

โดยล่าสุดพบว่า มีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 16 ตุลาคม 2564 มีผู้มาขอรับวัคซีนพาสปอร์ตเฉพาะที่กรมควบคุมโรคจำนวน 8,967 คน โดยภาพรวมการขอรับวัคซีนพาสปอร์ตทั่วประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,340 คน ส่งผลให้การขอรับวัคซีนพาสปอร์ตใช้เวลานาน ส่งผลให้สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคติดต่อ ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตวัคซีนพาสปอร์ต จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อความรวดเร็วและการการใช้บริการที่แออัด

โดยระบบออนไลน์จะให้บริการทั้งการนัดคิว การส่งหลักฐาน และการนัดรับเล่ม ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยผู้ขอรับวัคซีนพาสปอร์ตจะต้องยื่นเอกสารสำคัญ ประกอบด้วย หนังสือเดินทาง หรือ Passport, บัตรประชาชน และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ปัจจุบันสามารถขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็นสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี, สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และกองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี


  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา