3BB ร่วมสร้างอนาคตเยาวชนอาชีวะทั่วประเทศ เดินหน้าสานต่อโครงการทวิภาคี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

3BB ให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอด โดยกิจกรรมด้านสังคมที่จัดทำขึ้นจะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนเป็นหลัก กลุ่มเยาวชนอาชีวะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ 3BB ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ในปี 2555 ได้ริเริ่ม โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3BB ทวิภาคีช่างเทคนิค เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสายวิชาชีพด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ดย 3BB สนับสนุนและรับนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจากวิทยาลัยระดับอาชีวะในจังหวัดต่างๆเข้ามาฝึกงาน ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้งานจริงผ่านการปฏิบัติในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู่ พร้อมโอกาสทำงานร่วมกับ 3BB หลังจบการศึกษา หรือหากต้องการไปทำงานที่อื่น ก็จะได้รับหนังสือรับรองการฝึกอาชีพจาก 3BB เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเพิ่มอนาคตทางการศึกษาไปพร้อมๆกับประสบการณ์การฝึกงาน ทั้งนี้ระหว่างที่ฝึกงานกับ 3BB นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท รวมทั้งจะได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

­

3BB ได้สนับสนุนการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนอาชีวะโดยการอุปถัมภ์โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในจังหวัดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม และวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถปั้นกำลังคนสายวิชาชีพป้อนธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •