ตามคาด ‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ นั่งประธานสภาดิจิทัลฯคนแรก

  • 926
  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย หรือ DCT ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกให้ ‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ ดำรงตำแหน่งเป็น ‘ประธานสภาฯ ‘ คนแรก

สำหรับ สภาดิจิทัลฯ ถูกจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ซึ่งสมาชิกมาจากผู้ประกอบการใน 6 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

โดยมีบทบาทและหน้าที่ อาทิ เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเสนอความเห็น ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล , เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐด้านกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล , ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ฯลฯ

‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในหลายด้าน เช่น ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 


  • 926
  •  
  •  
  •  
  •