“AWEN” พลังสตรีขับเคลื่อนอาเซียน 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

หลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้หญิงมีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านธุรกิจการตลาด ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ดังต่างศึกษาลงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้หญิงเพื่อหาทางช่วงชิงพื้นที่ในตลาดผู้หญิงให้ได้มากที่สุด จนเกิดกระแส “เศรษฐกิจพลังหญิง” หรือ “She-Economy” ที่ชี้ชัดถึงสถานะและพลังของผู้หญิงที่มากขึ้นต่อเนื่อง

พร้อมกับบทบาทที่มากขึ้นของผู้หญิง ได้เกิดการเกาะเกี่ยวรวมตัวของภาคส่วนต่างๆขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและดึงพลังที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงออกมาเพื่อขับเคลื่อนภาคส่วนนั้นๆ เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network) หรือ AWEN สากล ซึ่งมีความคิดริเริ่มโดยประเทศเวียดนาม และมีประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธาน AWEN สากล คราวละ 2 ปี โดยปี 2557-2559  ประเทศเวียดนามเป็นประธาน ปี 2559-2561 ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธาน และประเทศไทยโดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการอาเซียน ประเทศไทย หรือ AWEN ประเทศไทย เป็นประธาน ระหว่างปี 2561-2563

คุณหญิงณัฐิกา ประธาน AWEN สากล กล่าวว่า AWEN สากล มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสถานะภาพสตรีในภาคเศรษฐกิจ เพื่อดึงพลังของผู้หญิงออกมาใช้มาสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปได้เต็มที่ ซึ่งปัจจุบันในระดับสากลมีการผลักดันเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และAWEN สากลกำลังทำภารกิจนั้น โดยดึงศักยภาพของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งในธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วอาเซียนออกมาเติมเต็มกันและกันผ่านเครือข่าย

ทั้งนี้ AWEN สากล เป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี หรือ ASEAN Committee on Women (ACW) โดยช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นประธาน AWEN สากล ซึ่งประจวบเหมาะกับกับช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562  จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะผลักดันให้บทบาทของเครือข่ายเด่นชัดขึ้น

สำหรับการทำงานของเครือข่ายได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการ AWEN สากล ซึ่งมีตัวแทนนักธุรกิจสตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นกรรมการ ร่วมกันกำหนดประเด็นและทิศทางที่นักธุรกิจในประเทศต่างๆจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรับกับกระแสหรือเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป พร้อมกำหนดลงลึกไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการจากทั้ง 10 ประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน ซึ่งในส่วนประเทศไทยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลแล้ว 40 คน และกำลังจะได้รับรางวัลในปี 2562  อีก 10 คน ในช่วงการจัดสัมมนาใหญ่ประจำปีของเครือข่ายซึ่งจัดโดย AWEN ประเทศไทย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และ AWEN สากล ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

“เครือข่ายของเราไม่ได้มีแต่นโยบาย แต่ AWEN สากล มีทั้งนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติ โดยจะมีคณะกรรมการจะกำหนดทิศทางว่าแต่ละปีผู้ประกอบการต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง มีการนำเสนอโชว์เคสที่ทำเรื่องนั้นได้ประสบความสำเร็จและให้แต่ละประเทศนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนานักธุรกิจในประเทศตัวเองผ่านเครือข่ายที่มี เช่น กรณีของ AWEN ประเทศไทยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย องค์กรวิชาชีพ รวมถึงสถาบันการศึกษา จากนั้นแบ่งหน้าที่กันโดยผู้แทนแต่ละประเทศรับเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าของแต่ละเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละเรื่องได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมจริง” คุณหญิงณัฐิกา กล่าว

ประธาน AWEN กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่คณะกรรมการ AWEN สากล เห็นพ้องและได้กำหนดร่วมกันว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการสตรีทั่วอาเซียนต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรับการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีคือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในภาคธุรกิจ แต่เป้าหมายสุดท้ายสำคัญที่สุดคือความยั่งยืนของธุรกิจ พร้อมผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทสตรีในภาคธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ใน 7 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1.ศักยภาพด้านดิจิทัลและการเข้าถึงตลาดแบบดิจิทัล 2. การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน ความรู้และวินัยทางการเงิน 3. การ Re-skilling หรือพัฒนาทักษณะของผู้ประกอบการสตรีเอสเอ็มอีและแรงงาน 4.การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพึ่งตนเองสำหรับเอสเอ็มอี  5.การสร้างฐานข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลของสตรีในอาเซียน 6.การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้หญิงอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และ 7.จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

“ประเด็นที่ผู้ประกอบการสตรีทั่วอาเซียนต้องได้รับการพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามกระแสโลกทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทั้งหมดเพื่อเป็นการดึงศักยภาพในตัวผู้หญิงออกมาใช้ให้เป็นพลังการพัฒนาอาเซียนที่กำลังเติบโตในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” คุณหญิงณัฐิกา กล่าว

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •