PTTOR ตรึงราคาน้ำมัน 9 วัน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญแก่ทุกคนที่เติมน้ำมัน

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  

PTT

PTTOR ตรึงราคาน้ามันตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62 (9 วันตลอดช่วงเทศกาล) ไม่ปรับขึ้นราคาน้ามัน เพื่ออานวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ พร้อมเตรียมของขวัญสาหรับผู้บริโภคที่เข้ามาเติมน้ามันในวันที่ 1 ม.ค. 62 ที่สถานีบริการน้ามัน PTT Station ทั่วประเทศ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) (PTTOR) เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 (เป็นเวลา 9 วัน) PTTOR จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ามัน PTT Station แม้ราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงจะปรับลดราคาน้ามันลงอีก เพื่อเป็นของขวัญสาหรับคนไทย อานวยความสะดวกผู้เดินทางทั้งท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลาเนา รวมทั้ง วางแผนให้คลังน้ามันทุกแห่งทั่วประเทศสารองน้ามันอย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงหยุดปีใหม่ นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณรถขนส่งน้ามัน เพื่อจัดส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้น้ามันมากกว่าปกติ เพื่อให้สถานีบริการน้ามัน PTT Station ทุกแห่งมีน้ามันให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ามัน PTT Station ยังได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สาหรับผู้บริโภคที่เข้ามาเติมน้ามันที่สถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ โดยผู้บริโภคที่เติมน้ามันชนิดใดก็ได้โดยไม่จากัดการเติมขั้นต่าในวันที่ 1 มกราคม 2562 จะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ “ไทยเด็ด” ซึ่งมาจากเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งความสุข และขอบคุณผู้บริโภคที่ไว้วางใจใช้บริการที่สถานีบริการน้ามัน PTT Station มาโดยตลอดแล้ว ยังเป็นการมอบรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทย และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายยย่อย (SMEs) ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ PTTOR ได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ดาเนินโครงการ “ไทยเด็ด” โดยการสนับสนุนช่องทางการจาหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่สถานีบริการน้ามัน PTT Station ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ PTTOR จะพัฒนาสถานีบริการ PTT Station ให้เป็นศูนย์กลางชุมชมหรือ Living Community เพื่อให้สถานีบริการน้ามันและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

คุณจิราพรกล่าวเสริมว่า “PTTOR หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากรู้สึกง่วงหรือเหนื่อยล้าระหว่างการขับรถ สามารถแวะพักได้ที่สถานีบริการ PTT Station หรือเลือกเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นได้ที่ร้านคาเฟ่อเมซอนทุกแห่งพร้อมให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นี้”


  • 11
  •  
  •  
  •  
  •