กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน RSP Innovation Day 2016 ผลักดันธุรกิจนวัตกรรม เพิ่มโอกาสทางการค้า

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

RSP2

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2016 เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2016 เชิดชูนักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน RSP Innovation Day 2016 ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชน โดยมีบริการที่หลากหลาย เช่น บริการห้องปฏิบัติการพร้อมการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน การบริการพื้นที่ให้เช่า การบ่มเพาะธุรกิจ การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี และการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนา นำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

โดยปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park Promotion Agency : SPA) สนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park), อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) ผ่านนโยบาย 5 แผนงานหลัก ได้แก่

 1. การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมดังนี้ การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม, การให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อทำวิจัย, การให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม, การให้บริการออกแบบนวัตกรรม, การให้บริการและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 3. การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
 4. การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

สำหรับการจัดงาน RSP Innovation Day 2016 ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ สอว. และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาค ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด รวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี MOST Innovation Awards แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของ สอว. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ประกอบการและผู้รับบริการได้รับทราบบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาด ตลอดจนได้พบปะกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง, พิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards ระดับประเทศในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการเสวนาและให้คำปรึกษาด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด

“อุทยานวิทยาศาสตร์ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคก็เปรียบเสมือนเป็นประตูผ่านเพื่อให้ท้องถิ่นได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายซึ่งมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทำให้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถข้ามไปสู่ภาคการผลิตและบริการได้อย่างคล่องตัว” ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE