จริงหรือ? ว่าสื่อดิจิตอลของไทย มีผลเฉพาะกับคนรุ่นใหม่และคนเมืองเท่านั้น

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

MEC-spotlight

ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้นไม่เพียงแต่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่อยู่อาศัยในเมืองแต่ขยายไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ในชนบท และนั่นเองที่ทำให้เอเยนซี่โฆษณาและนักการตลาดต้องปรับแนวทางการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม เพิ่มความรู้และความเข้าใจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น ความเข้าใจแบบเดิมๆอาทิ การสื่อสารแบบดิจิตอลเข้าถึงและมีผลเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในหัวเมืองเท่านั้น หรือ ให้ความสำคัญกับสื่อทางโทรทัศน์มากกว่าสื่อดิจิตัลเนื่องจากเข้าถึงกลุ่มบริโภคในจำนวนมาก หรือ สื่อดิจิตอลไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค ล้วนเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งสิ้น

MEC Global ได้ทำการสำรวจจากแพลตฟอร์ม LIVE Panel เปรียบเทียบพฤติกรรมในการใช้สื่อดิจิตอลผ่านโทรศัพท์มือถือและสื่อทางโทรทัศน์ ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคอายุ 18 – 34 ปี กับ อายุ 35-54 ปี และ เปรียบเทียบเพิ่มเติมระหว่างผู้อาศัยในเมืองกับชนบท

MEC-spotlight-1

พฤติกรรมและการใช้สื่อของผู้บริโภคในกลุ่มอายุและที่อยู่อาศัย

ผลสำรวจพบว่าความแตกต่างพฤติกรรมและการใช้สื่อของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอายุมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถึงแม้ว่ากลุ่มอายุ 18- 34 ปีมีค่าเฉลี่ยการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่า แต่กลุ่มอายุ 35-54 ปีบริโภคสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนชั่วโมงที่เท่ากับกลุ่มอายุ 35-54 ปีบริโภคสื่อผ่านทางโทรทัศน์  ผลชี้ว่ากลุ่มผู้อาศัยในชนบทอาศัยอยู่ในชนบทมีปริมาณการบริโภคสื่อทางโทรศัพท์มือถือมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

MEC-spotlight-2

ข้อมูลเผยอีกว่ากลุ่มอายุ 35-54 ปี ให้ความสำคัญและใช้เวลานานกว่าในการบริโภคสื่อโทรศัพท์มือถือ

ทั้งนี้นักการตลาดควรให้ความสำคัญของสื่อโทรศัพท์มือถือในกลุ่มอายุ 34-54 ปีและกลุ่มชนบทเทียบเท่ากับสื่อโทรทัศน์เมื่อเปรียบเทียบจากปริมาณการบริโภคสื่อและความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค

บทบาทของสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

แม้ว่าประเทศไทยยังมีสื่อทางโทรทัศน์เป็นสื่อหลักที่นับว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางดิจิตัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆอีกด้วย ทั้งนี้ผลสำรวจตามประเภทของการใช้สื่อพบว่ากลุ่มอายุ 35-44 ปีและ 18-24 ปีมีจำนวนการใช้สื่อดิจิตอลในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

MEC-spotlight-4

 

MEC-spotlight-5

จากผลสำรวจเผยว่าสื่อดิจิทัลมีบทบาทต่อผู้บริโภคที่อาศัยในชนบทในการสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้า/บริการ และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยในหัวเมือง

ข้อสรุปที่สำคัญ

 1. นักการตลาดควรมีแผนการตลาดเพื่อรองรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อโทรศัพท์มือถือ
 2. จัดวางสื่อดิจิตอลให้ถูกบทบาทและหน้าที่ พร้อมวางเป้าหมายให้ขัดเจน
 3. เพิ่มโอกาสการใช้สื่อโทรทัศน์ เช่น Digital TV เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น

MEC-spotlight-6

 

Copyright © MarketingOops.com

ขอบขอบคุณข้อมูลดีๆจาก MEC Momentum


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •