Online Population in Asia Pacific

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ประชากรอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง Asia Pacific มีทั้งหมด 263 ล้านคน หรือ 36.8% จากประชากรอินเทอร์เน็ตทั่วโลก  หรือ 10% ของประชากรโลก  

 

ประเทศจีนมี Unique Users มากที่สุด และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายวันมากที่สุดเช่นกัน   จากการวิจัยของ eMarketer ประมาณไว้ว่าประชากรอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนในปี 2011 จะเพิ่มขึ้นถึง 245.5 ล้าน  และจะมี 130 ล้านที่ใช้ Boardband (research by PWC)

Table ด้านล่างนี้แสดงให้เห็น Top 3 เว็บไซต์ที่นิยมในแต่ละประเทศ รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Yahoo และ MSN ที่ยังคงครองตลาดในกลุ่มใหญ่ ในบางประเทศมีเว็บท้องถิ่นที่ติดอันดับให้เห็นเช่นกัน

Source: eMarketer


  •  
  •  
  •  
  •  
  •