103.58.148.118

Posts by Tag: Evanglism»

Marketing for SME

กฎเหล็ก 9 ข้อ ปลุกมวลชนซื้อสินค้าและใช้บริการของคุณ
Jan 11, 2017 Ξ No Comments

กฎเหล็ก 9 ข้อ ปลุกมวลชนซื้อสินค้าและใช้บริการของคุณ

posted by

ลืมเรื่องการรับรู้แบรนด์ พาร์ทเนอร์ ภาพลักษณ์ของกิจการไปก่อน ดึงคนที่เชื่อในสินค้าและบริการของคุณให้ได้ มาทำตาม 9 ข้อ ปลุกมวลชนซื้อสินค้าและใช้บริการของคุณกัน

Recent Posts

Facebook