สะท้อนแนวคิด AIS Academy ยกระดับการศึกษาผ่าน THE EDUCATORS THAILAND ต่อยอด EdTech สู่ Lifelong Learning

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

The Educator Thailand

แม้การ Digital Disruption จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะสถานการณ์โรคระบาดเป็นปัจจัยเร่ง แต่หลาย ๆ โครงการที่ถูกวางแผนและเตรียมการมาก่อนหน้า รวมถึง THE EDUCATORS THAILAND ของ AIS Academy ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กับวัตถุประสงค์ในการพลิกโฉมการศึกษาประเทศสู่ยุคดิจิทัล พร้อมสนับสนุนอีโคซิสเต็มแห่งการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning

AIS Academy จึงผลักดันโครงการ THE EDUCATORS THAILAND เพื่อต่อยอดการศึกษาของไทย ด้วยการให้ความสำคัญกับคุณครู บุคลากรต้นน้ำ ผ่านความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาหลักสูตรและต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ให้สอดรับกับการศึกษายุคดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน

THE EDUCATORS THAILAND ถือเป็นครั้งแรกของการเปิดเวทีให้บุคลากรด้านการศึกษานับ 1,000 คน จากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอน สามารถเข้าร่วม Un Learn และ Re Learn ทักษะการสอน ผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย AIS Academy ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนยุค LFH (Learn From Home) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต กลายเป็นผลงานต้นแบบของสื่อการสอนที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS เล่าว่า จากผลกระทบของ COVID-19 ไม่ใช่แค่มุมเศรษฐกิจ สังคม แต่ภาคการศึกษาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ห้องเรียนถูกปรับเป็นออนไลน์เกือบ 100% ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวเข้ามาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความไม่คุ้นชินกับชีวิตวิถีใหม่ย่อมส่งผลให้ต้องมีการปรับตัว AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider จึงนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย สนับสนุนภาคการศึกษา ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบ่มเพาะคนที่จะเป็นพลังของสังคมต่อไป

AIS Academy เปิดโครงการ The Educator Thailand

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช อธิบายว่า ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทยของ AIS Academy ยังคงเดินหน้า โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการพัฒนาระบบซึ่งเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของคนผ่านเวที THE EDUCATORS THAILAND ด้วยความตั้งใจให้นำทักษะ องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล เทคโนโลยี เข้ามาผลักดันตามแนวทาง EdTech ที่ AIS Academy สนับสนุน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพการศึกษา โดยการพัฒนาวิธีการสอนและเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ภายใต้แนวคิด มากกว่าความเป็น…ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต

สำหรับ THE EDUCATORS THAILAND เป็นโครงการที่ AIS Academy ทำงานร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศพัฒนาหลักสูตร ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ LearnDi พร้อมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ทั้งภาคทฤษฏีและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ เพื่อปลุกพลังของภาคการศึกษา บุคลากร และครูไทย ร่วมเปลี่ยนการศึกษาในยุคดิจิทัลให้มีความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัด

“โครงการนี้จะไม่ได้จบลงหลังจากได้ผู้ชนะแล้ว แต่เราตั้งเป้าให้เป็นโครงการที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น มีการวัดผลเป็น Milestones ส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มส์แบบ Lifelong Learning ให้การภาคการศึกษาของไทย”

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภามีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มุ่งสนับสนุน พัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้คุณภาพของการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกับ AIS ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านดิจิทัลมาเสริมทักษะให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในยุคที่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงสื่อการสอนแบบใหม่ ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์และช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หลักสูตรของโครงการ THE EDUCATORS THAILAND มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ 1. ภูมิทัศน์ของการเรียนในอนาคต องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ สือการสอนออนไลน์  ระบบ LMS และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน 2. การวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการเรียนออนไลน์ 3. กลยุทธ์การสอนออนไลน์ การสอนแบบผู้เรียนอิสระ การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม การออกแบบการสอน 4. การผลิตวิดีโอออนไลน์ สำหรับการศึกษา และ 5. การวัดประเมินผลออนไลน์ การวัดความรู้ การวัดทักษะ การวัดทัศนคติ โดยเป็นหลักสูตรเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND เท่านั้น

และเมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร และ Digital Credential Badge จาก AIS Academy ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองคุณวุฒิระดับสากล พร้อมกับมีเวิร์คช้อปการผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการฝึกฝนการผลิตสื่อการสอน และเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานในการแข่งขัน โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 ธ.ค.


  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน