Mascot ใครว่าไม่สำคัญ ไม่ใช่แค่การเข้าถึงผู้บริโภค แต่ยังช่วยสร้างผลกำไรให้กับแบรนด์

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  

หลายครั้งที่แบรนด์พยายามหากลยุทธ์ที่ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย หนึ่งในนั้นคือการใช้ “มาสคอต (Mascot)” เป็นตัวแทนของแบรนด์ ซึ่งการสร้างมาสคอตแต่ละตัวจะต้องผ่านกระบวนการคิดในการสื่อสารและสร้างตัวตนของแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจแบรนด์นั้นๆ ดังนั้นมาสคอตจึงมักจะเป็นภาพลักษณ์และตัวแทนของแบรนด์ ซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามาสคอตทำหน้าที่เพียงแค่เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

ซึ่งในความเป็นจริงมาสคอตทำอะไรได้มากกว่านั้น จากผลวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการโฆษณาที่มีตัวละครมาสคอต โดยบริษัท Technicolor Creative Studios อย่าง The Moving Picture Company (MPC) พบว่า แคมเปญการตลาดที่ไม่มีการใช้มาสคอต โอกาสที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมีเพียง 29.7% เท่านั้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การจัดแคมเปญระยะยาวที่มีตัวมาสคอตสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับแบรนด์ได้ 34.1% ขณะที่แคมเปญระยะยาวที่ไม่มีตัวมาสคอตจะเพิ่มผลกำไรให้กับแบรนด์เพียง 26.2%

สำหรับแคมเปญที่มีตัวมาสคอตยังสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้เฉลี่ย 40.9% ขณะที่แคมเปญที่ไม่มีตัวมาสคอตสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้เพียง 32% ที่สำคัญยังพบว่า 63% ของแบรนด์มีการใช้ตัวมาสคอตในโฆษณาทางทีวี ขณะที่บนช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook มีเพียง 25% ของแบรนด์ที่มีการใช้ตัวมาสคอต และช่องทาง Twitter มีเพียง 21% ของแบรนด์ที่มีการใช้ตัวมาสคอต ด้าน MPC ชี้ว่า ตัวมาสคอตสามารถกระตุ้นผู้คนได้ในทางอารมณ์ ไม่เพียงแต่ในด้านความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงด้านการโฆษณาอีกด้วย

 

Source: Campaign Asia


  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา