32 แบรนด์ทรงพลังที่สุดแห่งปี 2014

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

dddd

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลสำรวจ แบรนด์ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2014 (The Most Powerful Brands of Thailand 2014) ใน 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ่านการวัดพลังของแบรนด์จาก 4 ด้าน ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบที่มากกว่า (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และภาพลักษณ์ ในมุมมองผู้บริโภคต่อแบรนด์ (Image)

ผลสำรวจครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค 12,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นับเป็นการสำรวจแบรนด์ผลิตภัณฑ์ครั้งยิ่งใหญ่อย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมและมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2014 ให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “การเผยแพร่ผลการสำรวจในครั้งนี้เป็นผลลัพธ์มาจากการวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปี 2557 อันมีที่มาจากความตระหนักถึงคุณค่า และ “พลัง” ที่ไม่มีขีดจำกัดของแบรนด์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดลในการวัดมูลค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากการรับรู้ของผู้บริโภคด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีระบบ และเป็นทางการ ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-60 ปี ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ และบริโภคผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ในกลุ่ม 32 ผลิตภัณฑ์ และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์อันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวน 17 บริษัท เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการมากที่สุด

การสำรวจในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมในทุกส่วนของประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 6,000 ตัวอย่าง และอีก 6,000 ตัวอย่างใน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ราชบุรี เพชรบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

จากนั้นจึงใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ทำการประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคชาวไทยที่ครอบคลุม และมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 17 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุด โดยสามารถสรุปกลยุทธ์หลักที่สำคัญได้เป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) ขีดความสามารถขององค์กร (Corporate Competency) และการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)

“องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถนำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างพลังให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างสัมฤทธิผล เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพทัดเทียมกันนั้น สามารถทำได้ เลียนแบบได้ แต่การสร้างคุณค่าของแบรนด์นั้นเป็นสิ่งที่เลียนแบบไม่ได้ ซึ่งแบรนด์ที่ทรงพลังสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาวได้เป็นอย่างดี” รศ.ม.ล.สาวิกา กล่าวทิ้งท้าย

จากผลสำรวจแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศปี 2014 ใน 6 ประเภทหลัก แบ่งเป็น 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อยที่ได้รับคะแนนสูงสุด ดังนี้

ประเภทยานยนต์ และพลังงาน (Automotives and Energy)

toyota-logo-400

• รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car) – โตโยต้า
• รถยนต์เชิงพาณิชย์ (Commercial Vehicle) – โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้
• รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) – ฮอนด้า
• ยางรถยนต์ (Tyre) – มิชลิน
• สถานีบริการน้ำมัน (Gas Station) – ปตท.

ประเภทเครื่องดื่ม (Beverages)

02-400

• น้ำอัดลม (Carbonated Soft Drink) – โค้ก
• น้ำผลไม้ (Juice) – ทิปโก้
• กาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee) – เนสกาแฟ
• กาแฟพร้อมดื่ม (RTD Coffee) -เบอร์ดี้
• ชาพร้อมดื่ม (RTD Tea) – โออิชิ
• เบียร์ (Beer) – ลีโอ
• เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink) – เอ็ม-150

ประเภทอาหาร และของว่าง (Food and Snacks)

Mama_Logo-400

• บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle) – มาม่า
• อาหารกระป๋อง (Canned Food) – สามแม่ครัว
• ขนมขบเคี้ยว (Snack) – เลย์
• ไอศกรีม (Ice Cream) – วอลล์
• ผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy Product) – โฟร์โมสต์
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplements) – แบรนด์

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล และครัวเรือน

100ans bleu fr nl

• ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Care) – นีเวีย
• ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) – นีเวีย
• ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย (Body Wash) – ลักส์
• ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care) – ซันซิล
• ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) – คอลเกต
• ผงซักฟอก (Fabric Wash) – บรีส
• ผ้าอนามัย (Sanitary Napkin) – ลอรีเอะ

ประเภทร้านอาหารที่มีสาขา และบริการทางการเงิน (Chain Restaurant and Financial Services)

mk-400

• ร้านอาหารที่มีสาขา (Chain Restaurant) – เอ็มเคสุกี้
• ธนาคาร (Bank) – ไทยพาณิชย์
• ประกันชีวิต (Life Insurance) – เอไอเอ

ประเภทผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Products and Services)

Acer-logo-400

• แล็ปท็อป / โน้ตบุ๊ก (Laptop / Notebook) – เอเซอร์
• เครือข่ายมือถือ (Mobile Operator) – เอไอเอส
• โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) – ซัมซุง
• โทรทัศน์ (Television) – ซัมซุง


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •