ผลสำรวจชี้ แบรนด์ควรเข้าหาผู้บริโภคแบบเพื่อน ไม่ใช่ตามกลุ่มอายุ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-161150301-higlight

จากการสำรวจของ Trendera ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 13-50 ปี พบว่า การจะเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้นั้น อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด การสร้างความประทับใจต่างหากที่สำคัญที่สุด การทำตลาดในปีนี้จะเน้นการรักษาฐานลูกค้า รักษาความสัมพันธ์แบบเพื่อน ไม่ใช่แบบผู้ค้ากับลูกค้า

โดยร้อยละ 63 ของกลุ่มสำรวจ บอกว่า พวกเขาต้องการให้แบรนด์ปฏิบัติแบบเพื่อนมากกว่า เพราะฉะนั้นแบรนด์จึงต้องเข้าใจความแตกต่างด้านความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมต่างๆ ให้มากที่สุด บางครั้งอายุอาจเป็นแค่ตัวเลขจริงๆ ก็ได้

นอกจากนี้ Trendera ยังเปิดตัวอินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอีกหลายๆ ด้าน อาทิ ความบันเทิง สินค้าที่มีราคาสูง รถยนต์ และเทคโนโลยี โดยแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ จากภาพจะเห็นว่า สัดส่วนการครอบครองสินค้าแต่ละประเภท เมื่อแบ่งตามช่วงอายุแล้ว ก็จะไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงให้เห็นว่าแบรนด์สามารถทำตลาดได้ โดยไม่ต้องแบ่งกลุ่มตามอายุ

rent-own-02-2015

แหล่งที่มา

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •