ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ‘DAAT สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย’

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การเติบโตของวงการโฆษณาดิจิทัลทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง   โดยบริษัทในไทยได้ให้บริการด้านโฆษณาดิจิทัลมามากกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน กลุ่มคนในแวดวงโฆษณารวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า  ต่างเห็นความสำคัญของสื่อดิจิทัลว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักในการทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายคนไทย

กลุ่มบริษัทโฆษณาด้านสื่อดิจิทัลต่างให้ความสำคัญของสื่อใหม่นี้ และมองเห็นถึงการเติบโตในอนาคต ซึ่งรวมถึงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ที่นักโฆษณาต่างสามารถช่วยกันสนับสนุนให้โฆษณาดิจิทัลนี้ ก้าวไกลต่อไปได้ในอนาคต  และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้บริษัทโฆษณาและนักโฆษณาด้านดิจิทัลมีทิศทางการบริหารโฆษณาดิจิทัลในทางเดียวกัน   เพื่อประโยชน์ของบริษัท อุตสาหกรรม และผู้บริโภค  ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงร่วมพิจารณาก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย หรือ Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ ของการก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย คือ 1. เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้และพัฒนาบุคคลากรในอุดสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานโฆษณาดิจิทัล และขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัลในตลาดธุรกิจโฆษณา 2. เพื่อผดุงเกียรติ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาขีพ และจริยธรรมของการโฆษณาดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมจึงมีมติแต่งตั้งให้ คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  และร่วมกันก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย  โดยมีสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

รายชื่อสมาชิกของสมาคม

 1. ไอโซบาร์
 2. อะแด็ปเตอร์ ดิจิทัล
 3. แมคฟิว่า
 4. นิว มีเดีย พลัส
 5. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 6. สตาร์คอมมีเดียเวสท์
 7. เฟล็คซ์มีเดีย
 8. เอ็ม อาร์ เอ็ม
 9. เซนิธออพติมีเดีย
 10. ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป

 

รายชื่อคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม

 1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์              นายกสมาคม
 2. นาย แนม โด                             อุปนายก
 3. นายศุภชัย ปาจริยานนท์           เหรัญญิก
 4. นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ       เลขานุการ
 5. นางสาวนฐมน ก้องธนานนท์     รองเลขานุการ
 6. นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ          ประชาสัมพันธ์
 7. นายอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์         กรรมการ
 8. นายคมจักร กำธรพลินี               กรรมการ
 9. นางสาว แจ๊คกี้ หวัง                   กรรมการ
 10. นายศมา สุภพันธ์                       กรรมการ
 11. นางสาวสุภาพร จ่างเจริญ          กรรมการ
 12. นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ            กรมการ

สัญลักษณ์ของสมาคมฯ  ปัจจุบันใช้สัญลักษณ์ของสมาคม เป็นสามแม่สีหลักของสื่อโฆษณาดิจิทัล คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง  ซึ่งเป็นสีที่สามารถผสมผสานให้กลายเป็นสีอื่นๆ ต่างๆ มากมาย  เปรียบเสมือนความไร้ขีดจำกัดในการนำสิ่งที่เรามี หรือสื่อการตลาดมาสร้างสรรค์งานได้มากมาย  โดยเอาเครื่องหมายลูกศรที่เปรียบเหมือนเป็นสื่อดิจิทัลออนไลน์ และใช้ลักษณะตัวหนังสือที่เป็นทางการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายธนพัฒน์  ปัญญาดิลก
ผู้จัดการ Email: pr@daat.in.th


 •  
 •  
 •  
 •  
 •